Версия за печат

00267-2017-0046

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 796 от дата 29.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040325

BG421, ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив, бул. Шести септември № 274, За: Недялка Барганова - юрисконсулт в ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив, България 4019, Пловдив, Тел.: 0359 622550, E-mail: opokt@abv.bg, Факс: 0359 666866

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Текущо поддържане, запълване на пукнатини и фугиране на асфалтови настилки на територията на община Пловдив"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

На голяма част от асфалтовите настилки по улици и булевардите на град Пловдив се наблюдават многобройни надлъжни, напречни и мрежовидни пукнатини, отворени технологични фуги. Компрометираните участъци имат нужда от ремонт. Това може да се постигне чрез саниране (заливане) на появилите се пукнатини с полимербитумна паста, използвайки подходяща за целта техника и технология. Този ремонт е изключително необходим. Той е превантивен и ще предпази настилките от последващо разрушаване и необходимост от средни и по сериозни ремонти, като се спира проникването на водата в пукнатините в асфалтобетоновата настилка, получени вследствие на натоварвания от движението на моторни превозни средства и атмосферните въздействия. С изпълнение предмета на обществената поръчка се цели подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, подобряване безопасността на движение на транспортните потоци и добро отводняване на пътя и пътното тяло. Предметът на обществената поръчка включва и изпълнението на следните дейности, които са свързани с изпълнение на СМР: 1. Процедура по въвеждане на организация на движение по време на работа(ВОД). 2. Подготовка на компрометирания участък чрез почистване и продухване с нагорещен, сгъстен въздух. 3. Заливане на фуги и пукнатини с полимербитумна паста и заглаждане на повърхността. 4. Участие в процедурата по приемане на строежа – протокол за установяване на качествено изпълнени СМР. 5. Гаранционно поддържане, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата. Подробно описание на дейностите – СМР по вид е представено в Техническите спецификации, предоставени от възложителя, които са приложени към настоящата документация. Изпълнението на поръчката следва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя. Изпълнението на дейностите следва да са съобразени с изискванията на действащите законови разпоредби и нормативи, действащи в Република България. Ремонтните работи ще се изпълняват след възлагане, съгласно възлагателни писма за обекта/участъци от улична мрежа/ за ремонт, съгласно обществената поръчка. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор към документацията за участие и са в съответствие с действащото законодателство.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в предвид нейния предмет.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 125000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на чл. 197 ал. 1 т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Борислав Андреев Кръстев

VIII.2) Длъжност

Директор на ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив съгласно Заповед № 17ОА813/11.04.2017 г.