00689-2015-0017

BG-Ямбол:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Галина Иванова - Директор на Дирекция Обществени поръчки, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha/149-protzeduri-za-vazlagane-na-obshtestveni-porachki/3451-osashtestvyavane-na-transportna-usluga-za-nuzhdite-na-obshtina-tundzha-vklyuchvashta-obshtestven-prevoz-na-patnitzi-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-i-izvan-neya-i-izvarshvane-na-spetzializiran-prevoz-na-detza-ot-2-do-6-godini-po-utvarden-marshrut-n.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: РД-1398 от 21.10.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00689-2015-0017
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка е възложена във връзка с необходимостта от осигуряване на превоз на пътници за нуждите на община „Тунджа”, с оглед изпълнение на нейните задължения на територията на Република България и извън нея, както и осигуряване на специализиран превоз на деца от 2 до 6 години, посещаващи Обединените детски заведения в селата Веселиново и Тенево.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 13 от 10.02.2016 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ДОН-ТУР-ТРАНС ООД, ЕИК 128582205, ж.к. Граф Игнатиев, бл. 76, вх. Г, ет. 5, ап. 81, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 0888 210038, E-mail: don.tur.trans@abv.bg, Факс: 046 640594

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Осъществяване на транспортна услуга за нуждите на община „Тунджа”, включваща обществен превоз на пътници на територията на Република България и извън нея и извършване на специализиран превоз на деца от 2 до 6 години по утвърден маршрут на територията на община „Тунджа”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

23.04.2016 г. 

Крайна дата

23.04.2017 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
134522.5 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

28.04.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
127248 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

26.05.2017 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Стоянов Георгиев
Длъжност: Кмет на Община "Тунджа"