Версия за печат

00360-2017-0012

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер З-103 от дата 26.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по обособени позиции"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата поръчка е за доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по обособени позиции, съгласно посочената в документацията за участие спецификация. Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя. Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия, за срока на договора – 24 месеца. Предлаганите медицински изделия следва да отговарят на изискванията на ЗМИ. В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи, които участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка. Всеки участник има право да участва за една, няколко или всички обособени позиции, съответно една, няколко или всички номенклатурни единици/групи номенклатурни единици от обособената позиция. За нуждите на програмния продукт за обработка на информацията за номенклатурните единици, за които в колоната „група” от предмет на поръчката е посочена цифра, различна от „0”, се изисква участникът да оферира всички номенклатурни единици със съответния номер. Оферирането на всички номенклатурни единици от една група номенклатурни единици е задължително.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1345956.89 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Проведена е открита процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет. За обособените позиции/ном. единици, предмет на настоящата поръчка, не са подадени оферти за участие или са подадени оферти, които са неподходящи. При наличие на тези обстоятелства, съгл. чл.79, ал.1, т.1, възложителите могат да проведат процедура на договаряне без предварително обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"Хрома" ООД, "АА Медикъл България" ООД, "ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД, "Медицинска Техника Инженеринг" ООД, "ИНТЕР БИЗНЕС`91" ЕООД, "Омнимед" ООД, "Елта 90М" ООД, "Данс фарма" ЕООД, "Химтекс" ООД, "Антисел България" ООД, "ЕПСИЛОН МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, "Л.К.Б. - България" ЕООД, "Биомедика България" ЕООД, "ФОТ" ООД, "Биосистеми" ООД, "Ай Ви Ди България" ООД, "Елпак- Лизинг" ЕООД, "Аквахим" АД, "АСМ 2" ЕООД, ЕТ "Биомед - Николай Голомехов", "Медимаг" ЕООД, "Ридаком" ЕООД, "Мерк България" ЕАД, "Емония Фарматех България" ЕООД, "Диамед" ООД, „НИКОЛ-Н” ООД, „ХРОМАТЕХ” ЕООД, „СОФЛАБ” ООД.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: З-348 от 02.12.2016 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00360-2016-0028

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор