Версия за печат

04604-2017-0001

BG-с. Антимово:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1 от дата 26.05.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 202623635

BG311, Дунав мост Видин - Калафат АД, ж.к. Местност Гриндури, ул. 96 № 4, с. Антимово, община Видин, За: Елисавета Антонова, България 3776, с. Антимово, Тел.: 094 988180, E-mail: dunavmost2.vd@gmail.com, Факс: 094 988180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vidincalafatbridge.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vidincalafatbridge.bg/bg/procurement.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ,ПЕРСОНАЛА И ОТГОВОРНОСТИТЕ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА НА „ДУНАВ МОСТ ВИДИН- КАЛАФАТ" АД ЗА ПЕРИОДА 2018 - 2020 Г.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е с предмет застраховане на имуществените интереси, персонала и отговорностите към трети лица на "Дунав мост Видин - Калафат" АД за периода 2018-2020 г. Обществената поръчка включва 9 обособени позиции, както следва: ПОЗИЦИЯ 1: застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите за моторните превозни средства, собственост на„Дунав мост Видин- Калафат”АД за периода 2018 -2020 г. ПОЗИЦИЯ 2: застраховка “Злополука на местата в моторни превозни средства”- за моторни превозни средства (МПС), собственост на „Дунав мост Видин- Калафат”АД за периода 2018 -2020 г. ПОЗИЦИЯ 3: застраховка “Трудова злополука на работници и служители с рискови длъжности” на „Дунав мост Видин- Калафат”АД за периода 2018 -2020 г. ПОЗИЦИЯ 4: застраховка “Имущество” на „Дунав мост Видин- Калафат”АД за периода 2018 -2020 г. ПОЗИЦИЯ 5: застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на „Дунав мост Видин- Калафат”АДза периода 2018 -2020 г. ПОЗИЦИЯ 6: застраховка „Обща Гражданска отговорност”на „Дунав мост Видин- Калафат”АД за периода 2018 -2020 г. ПОЗИЦИЯ 7: застраховка „Обща Гражданска отговорност”- отговорност на съоръжението на Дунав мост Видин- Калафат за периода 2018 -2020 г. ПОЗИЦИЯ 8: застраховка “Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на плавателни съдове”на моторна лодка марка Beneteau, модел Antares 6.80, двигател Mercury 115 к.с., собственост на „Дунав мост Видин- Калафат”АД за периода 2018 - 2020 г. ПОЗИЦИЯ 9: застраховка на плавателни съдове “Каско” на моторна лодка марка Beneteau, модел Antares 6.80, двигател Mercury 115 к.с., собственост на „Дунав мост Видин- Калафат”АД за периода 2018 - 2020 г. В предмета на обществената поръчка се включват застраховки гражданска отговорност на автомобилистите на МПС, собственост на възложителя, застраховка злополука на местата в МПС за МПС собственост на Възложителя, застраховка трудова злополука на работници и служители с рискови длъжности, застраховане на имуществото на Възложителя, застраховка автокаско на МПС, собственост на Възложителя, застраховка обща гражданска отговорност на Възложителя, застраховка обща гражданска отговорност на съоръжението Дунав мост - Видин Калафат, застраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдови на моторна лодка, собственост на Възложителя, както и застраховка каско на моторна лодка, собственост на Възложителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2009800 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

"Дунав мост Видин - Калафат" АД е секторен възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки. За секторните възложители са налични специални правила при възлагане на обществени поръчки, като съгласно чл. 132 от ЗОП при възлагане на обществени поръчки секторните възложители избират свободно открита процедура. Прогнозната стойност на обществената поръчка задължава възложителя да приложи определения ред в чл. 20, ал. 1, т. 3, б. "б" от ЗОП, в който е включена откритата процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Любомир Кирилов Низамов

VIII.2) Длъжност

Изп. директор на "Дунав мост Видин - Калафат" АД