Версия за печат

00841-2017-0004

BG-село Ковачевци:

Решение за откриване на процедураРешение номер 7 от дата 26.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000386694

BG414, Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова - ВрИД Директор Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие, България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg, Факс: 0886 747178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kovachevtsi.com/?page_id=9339.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Основен ремонт на местни пътища в община Ковачевци – 2017 г.“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Ремонт на част от местен път за мах. Бачева и Джалева в землището на с. Калище, община Ковачевци отсечка с дължина 800м. и ширина 2,20м. Основни видове работи от предмета на поръчката: Престъргване, подравняване и уплътняване на земно легло - 800/2,20м. Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък слой с дебелина 15 см. за пътна основа Доставка, полагане и Ремонт на част от местен път за мах. Терзийска в землището на с. Ракиловци , община Ковачевци отсечка с дължина 30м. и ширина 2,50м. Основни видове работи от предмета на поръчката: Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък слой с дебелина 15 см. за пътна основа Доставка, полагане и уплътняване на плътен асфалтобетон с деб. 4 см. (30м./2,50м.)Ремонт на част от местен път за мах. Долни Миовци в землището на с. Ракиловци община Ковачевци отсечка с дължина 110м. и ширина 2,50м. Основни видове работи от предмета на поръчката: Престъргване, подравняване и уплътняване на земно легло - 110/2,50м. Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък слой с дебелина 15 см. за пътна основа Доставка, полагане и уплътняване на плътен асфалтобетон с деб. 4 см. (110м./2,50м.)Ремонт на част от местен път за мах. Вучкова в землището на с. Сирищник, община Ковачевци отсечка с дължина 350м. и ширина 2,50м. Основни видове работи от предмета на поръчката: Престъргване, подравняване и уплътняване на земно легло - 350/2,50м. Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък слой с дебелина 15 см. за пътна основа Доставка, полагане и уплътняване на плътен асфалтобетон с деб. 4 см. (350м./2,50м.)Ремонт на част от местен път за мах. Пропалица в землището на с. Сирищник, община Ковачевци отсечка с дължина 560м. и ширина 3,00м. Основни видове работи от предмета на поръчката: Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък слой с дебелина 15 см. за пътна основа Доставка, полагане и уплътняване на плътен асфалтобетон с деб. 4 см. (560м./3,00м.) Изкоп и направа на тръбен водосток ф300-3 м., включително засипване със скална маса и трамбованеРемонт на местен път за мах. Гъскова и Врабчанска в землището на с. Егълница, община Ковачевци отсечка с дължина 450м. и ширина 2,80м. Основни видове работи от предмета на поръчката: Престъргване, подравняване и уплътняване на земно легло - 450/2,80м. Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък слой с дебелина 15 см. за пътна основа Доставка, полагане и уплътняване на плътен асфалтобетон с деб. 4 см. (450м./2,80м.) Почистване на банкети от пръст, растителност и др., крайпътна ивица до 10 см.Ремонт на местен път към Гарата в землището на с. Егълница, община Ковачевци отсечка с дължина 110м. и ширина 2,80м. -Основни видове работи от предмета на поръчката Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък слой с дебелина 15 см. за пътна основа Доставка, полагане и уплътняване на плътен асфалтобетон с деб. 4 см. (110м./2,80м.)Ремонт на местен път за мах. Миркова в землището на с. Лобош, община Ковачевци отсечка с дължина 200м. и ширина 2,50м.Основни видове работи от предмета на поръчката Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък слой с дебелина 15 см. за пътна основа Доставка, полагане и уплътняване на плътен асфалтобетон с деб. 4 см. (200м./2,50м.) Изкоп и направа на тръбен водосток ф300-3 м., включително засипване със скална маса и трамбоване Ремонт на местен път за мах. Галярска в землището на с. Чепино, община Ковачевци отсечка с дължина 280м. и ширина 2,50м. Основни видове работи от предмета на поръчката Престъргване, подравняване и уплътняване на земно легло - 280/2,50м. Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък слой с дебелина 15 см. за пътна основа Доставка, полагане и уплътняване на плътен асфалтобетон с деб. 4 см. (280м./2,50м.)Ремонт на местен път за мах. Бърдарска в землището на с. Косача, община Ковачевци отсечка с дължина 600м. и ширина 2,50м.Основни видове работи от предмета на поръчката Престъргване, подравняване и уплътняване на земно легло - 600/2,50м. Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък слой с дебелина 15 см.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката попада в една категория съгласно Общия терминологичен речник (CPV) и не включва разнородни дейности, поради което не е целесъобразно същата да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 204500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

При спазване на прогласените в чл. 2, ал. 1 от ЗОП принципи Възложителят открива процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура публично състезание гарантира публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на публични средства. Посредством прилагането на предвидения в ЗОП ред за процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, Възложителят цели и защитаване на обществения интерес, като насърчи конкуренцията и създаде равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на ръзложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Васил Кирилов Станимиров

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Ковачевци