Версия за печат

00546-2017-0006

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер З-101 от дата 22.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

BG411, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, ул. Пловдивско поле № 6, За: Силвия Маринова, Ваня Василева-Кисьова,Цветолюба Васева, България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: smarinova@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://procurement.sbaloncology.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170505FiWH1005192.

I.2) Вид на възложителя

Друг: чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Доставка на медицински консуматив за нуждите на УСБАЛО ЕАД” по 168 обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на медицински консуматив, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за „УСБАЛ по онкология” ЕАД условия по 168 обособени позиции. Следните обособени позиции от Техническата спецификация с №№ 1-57 включително са разделени на подпозиции (номенклатури), като оферирането на всички подпозиции (номенклатури) в посочените обособени позиции е задължително. Неоферирането на всички подпозиции (номенклатури) в обособени позиции №№ 1-57 включително от Техническата спецификация е основание за отстраняване от процедурата.Прогнозните количества са посочени в отделни обособени позиции в Техническата спецификация (Приложение № 1), която е неразделна част от документацията.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1183014.36 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 1183014.36 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съобразно чл.21, ал.6 ЗОП Възложителят е възложил 1 обособенa позиция (със 7 подпозиции) по реда, валиден за индивидуалната й стойност, тъй като стойността на обособената позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги, респективно общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Възложителят възлага 1 (една) обособена позиция със седем подпозиции на обща стойност 10 530,00лв. без ДДС по реда на чл.21, ал.6 във връзка с чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, а именно: ОП "Контейнер за употребявани игли, с твърди непробиваеми стени, обозначение за опасни отпадъци, с капак за временно затваряне на контейнера" със 7 подпозиции:1. обем 1.2 литър -1000 броя; 2. обем 3 литър -1000 броя; 3. обем 4 литра-1000 броя; 4. обем 5 литър - 500 броя; 5. обем 6 литър -500 броя; 6. обем 7.5 литра - 500 броя; 7. обем 10 литра -500 броя.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

УСБАЛО ЕАД в качеството си на публичен възложител на основание чл.73, ал.1 от ЗОП избира открита процедура с оглед на прогнозната стойност на поръчката, определена по реда на чл.20, ал.1, т.1, б.Б от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 12 от ЗОП, чл. 80 от ППЗОП, във връзка с Решение №591/18.07.16 г. за определяне на списък на стоките и услугите по чл.12, ал. 1 т.1 от ЗОП, обнародван в ДВ в бр. 67/26.08.2016 г. поръчката по обособена позиция № 160 „Престилка хирургична „100 пранета“ е запазена, тъй като в попада в Списък на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник под CPV код № 31199000-1, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. При възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №. № 160 „Престилка хирургична „100 пранета“ могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В тези случаи лицата/участниците/ трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка. Тези обстоятелства се посочват в конкретния раздел в ЕЕДОП. Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществената поръчка по обособена позиция № 160 „Престилка хирургична „100 пранета“, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЗАПАЗЕНА ПОРЪЧКА МОГАТ ДА УЧАСТВАТ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, НО ОФЕРТИТЕ ИМ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ САМО АКО НЯМА ДОПУСНАТИ ОФЕРТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Валентин Николов Ангелов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на "УСБАЛ по онкология" ЕАД, гр.София