Версия за печат

04184-2017-0002

BG-Девня:

Решение за откриване на процедураРешение номер 174 от дата 22.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000080997

BG331, ДГ Незабравка, филиал Детелина, гр. Девня, ул Фронтоваци № 17, За: Радостина Манолова Георгиева, България 9160, Девня, Тел.: 0519-34443, E-mail: nezabravka1976@abv.bg, Факс: 0519-34443

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nezabravka-devnia.com/bg-BG/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.nezabravka-devnia.com/bg-BG/Procedures/periodichna-dostavka-na-hranitelni-produkti-2017.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на детска градина „Незабравка”,филиал „Детелина, по обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

При изпълнение на поръчката следва да се извършва: Периодична доставка на хранителни продукти по заявка с посочен асортимент, направена от Възложителя и доставена в точен ден и час на адрес на франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“ гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци’’ № 17 , ул. ‘’Кап. Петко’’ № 9а. Участниците са длъжни да доставят хранителните продукти в срок до 24 часа след подаване на конкретната заявка от съответния обект. Те могат да предлагат и по-кратък срок за изпълнение на доставката.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 88264 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят е избрал тази процедура с оглед размера на прогнозната стойност на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.196 и чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Радостина Манолова Георгиева

VIII.2) Длъжност

директор на ДГ " Незабравка", филиал " Детелина"