Версия за печат

00267-2017-0043

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 764 от дата 22.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040325

BG421, ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив, бул. Шести септември № 274, За: Недялка Барганова - юрисконсулт в ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив, България 4019, Пловдив, Тел.: 0359 32622550, E-mail: opokt@abv.bg, Факс: 0359 32666866

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Изпълнение на текущи ремонти на настилки и техническа инфраструктура на територията на Община Пловдив"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчката включва ремонт на тротоарни, паважни и асфалтови настилки и ремонт на техническа инфраструктура на територията на град Пловдив. С изпълнение предмета на обществената поръчка се цели облагородяване на тротоарни и пешеходни зони на територията на град Пловдив, забрана за паркиране на МПС по тротоарни и пешеходни зони чрез поставяне на антипаркинг елементи, ремонт на паркинги и велоалеи. Предвижда се ремонт или подмяна на старата тротоарна настилка на места, на които е в лошо състояние, пренареждане на съществуващата тротоарна и паважна настилка; ремонт на подземна и надземна инфраструктура. Цели се намаляване нивото на шумово натоварване и подобряване и опазване чистотата на въздуха.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в предвид нейния предмет.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 375000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на чл. 197 ал.1 т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Борислав Андреев Кръстев

VIII.2) Длъжност

Директор на ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив съгласно Заповед № 17ОА815/11.04.2017 г.