Версия за печат

00267-2017-0042

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 17 РОП 36 от дата 19.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Централен № 1, За: инж. Танева, гл. юрк. Милкова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656447, E-mail: smsti_op@dir.bg, Факс: 032 260398

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Основен ремонт „Подлез при Централна поща” – транспортен възел на бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” – бул. „Княгиня Мария Луиза” – ул. „Гладстон”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е ремонт на следните съоръжения: • Съоръжение на бул. "Цар Борис III Обединител" над бул. "Кн. Мария Луиза"; • Съоръжение пред Централна поща; • Съоръжение над ул. „Гладстон”. Основната цел на поръчката е избор на изпълнител за извършване на СМР за изпълнение на ремонт на съоръженията включващи: изпълнение на нов бетон за оформяне на наклона над носещата конструкция, нова хидроизолация, годна за директно полагане на асфалтобетон от полимермодифициран битум, полагане на нова асфалтобетонова настилка от 10 см асфалтобетон от полимермодифициран битум, монтиране на нови дилатационни фуги „открит" тип, ремонт на съществуващите парапети, поставяне на отводнители с тръби за отвеждане на дъждовната вода в канализацията, отстраняване на повредените повърхности и нестабилни части чрез водно бластиране, почистване на корозиралата армировка до блясък и възстановяване на бетонното покритие, обмазване на цялата видима повърхност на съоръжението с подходящ разтвор за спиране на процеса на карбонизация в бетона, запълване на пукнатините чрез инжектиране под налягане на хидроструктурна смола, отводняване на съоръжението, подмяна на съществуващото осветление и кабелна мрежа и др., в рамките на договорения с изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя и действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на поръчката не позволява разделянето на предмета на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 5830335 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.73, ал.1 и чл.18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен осигуряването на свободна и лоялна конкуренция, публичност и прозрачност на избора, както и ефективност при разходването на бюджетните средства по възлагане изпълнението на обществената поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Йордан Атанасов Калев

VIII.2) Длъжност

Директор на Дирекция СМСТИ и Възложител съгласно Заповед № 16ОА1356/ 07.06.2016 год. на Кмета на община Пловдив