Версия за печат

02711-2016-0020

BG-Добрич:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120107

BG332, Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП ДП гр.Шумен, ул.Марин Дринов №5, За: инж.Цанко Николов, инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, България 9300, Добрич, Тел.: 0359 58600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 0359 58600658

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgsdobritch.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgsdobritch.sidp.bg/тп-2016-6/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ЗОП-2016-6-1 от 27.01.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2016-0020
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по Ремонт и текущо техническо обслужване с части и консумативи на изпълнителя. Определяне на смисъла на използваните понятия: 1.”Ремонт” е отстраняване с резервни части на изпълнителя на случайно възникнали повреди по системите на автомобила и техните елементи или части, както и по купето на автомобила, чието предвиждане не е възможно. 2.”Текущо техническо обслужване” е подмяна при възникнала нужда на периодично сменящите се консумативи, съгласно предписанията на производителя на съответния автомобил и изискванията на нормативната уредба. 3.”Консумативи” са експлоатационните течности (масла, антифриз, хидравлични и спирачни течности, фреон и др. подобни), които са определен експлоатационен ресурс, и подлежат на подмяна. Възложителят си запазва правото да променя броя на автомобилите в случай на отчуждаване, бракуване, отпадане на необходимост от ползване, предоставяне на автомобили на друго поделение на СИДП, както и в случай на погиване, без да дължи обезщетение.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ОП-6 от 12.04.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG332, ДИМАГ АУТО ЕООД, ж.к.ДРУЖБА №63, вх. А, ет. 2, ап. 4, България 9300, Добрич, Тел.: 0896 692685, E-mail: dimagauto@abv.bg, Факс: 0896 692685

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши Ремонт и текущо техническо обслужване на МПС на възложителя с части, материали и консумативи на изпълнителя, наричани по-долу общо ”УСЛУГАТА”, подробно описана в техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор. ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер общо до 26 500 лв. без ДДС, от които прогнозно около 12 000 лв. за ремонт (труд) за прогнозно количество около 600 часа по 60 мин., прогнозно около 12 000 лв. за резервни части, и прогнозно около 2 500 лв. за консумативи - до 400 л. експлоатационни течности. (без ДДС), при единични цени от 14,50 лв. за един час (60 мин) сервизно технологично време лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2016 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
26500 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

26.04.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
25526.03 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Договорът е сключен със срок до 31.12.2016г., с опция за удължаване на срока до изчерпване на одобрения финансов ресурс или сключване на нов договор за същата поръчка през 2017г. Опцията е приложена и договът е бил в сила до 26.04.2017г., включително, поради сключване на нов договор за поръчка със същия предмет който е в сила от 27.04.2017г. Общата платена сума по договора от 25526,03 е разпределена както следва: 11631,72 лв. без ДДС за ремонт (труд) при максимален финансов ресурс от 12 000 лв., 11943,32 лв.без ДДС за резервни части при максимален финансов ресурс от 12 000 лв. , и 1950,99 лв. без ДДС за консумативи при максимален финансов ресурс от 2 500 лв. за консумативи.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

19.05.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж.Цанко Иванов Николов
VII.2)
Длъжност: Директор