Версия за печат

01389-2017-0003

BG-Варна:

Решение за откриване на процедураРешение номер 8 от дата 19.05.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов,Илияна Жекова - експерти в звено Обществени поръчки, България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/2017/procedura-po-zop-01389-2017-0003.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на нови превозни средства за масовия градски обществен транспорт и свързаното с тях оборудване и/или инструменти в рамките на проект "Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза" по процедура BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

I. Доставка на минимум 15 броя новопроизведени,в серийно производство (неограничена серия),нископодови,соло,градски автобуси,с две оси,категория М3,клас I и специализирано оборудване към тях: - оборудване, софтуер и др. специални инструменти, необходими за ремонт на двигателя; - оборудване, софтуер и др. специални инструменти, необходими за ремонт на скоростната кутия - (в рамките на регламентираните от производителя на скоростната кутия ремонти); - оборудване за тестване на скоростната кутия след ремонт (в рамките на регламентираните от производителя на скоростната кутия ремонти); - оборудване за диагностика на пневматичните системи; - оборудване за диагностика и управление на системите на двигателя; - оборудване за диагностика и ремонт на електрическите системи; - оборудване за диагностика и ремонт на климатична система; II. Принадлежности към автобусите като прахови пожарогасители, предупредителни светлоотразителни триъгълници, светлоотразителна жилетка, комплект за първа помощ (аптечка), обезопасителни клинове (или еквивалент) за колелата срещу неконтролируемо потегляне на автобуса. III. Доставката, премет на обществената поръчка включва доставка на автобусите в съответствие с техническите изисквания на Възложителя и провеждане обучение на персонала на Възложителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Oперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 год.”, Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", проект "Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза" по процедура BG16RFOP001-1.002 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна".

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчката е обективно неделим.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 6333334 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедура по чл.18,ал.1,т.1 от ЗОП е обусловен от прогнозната стойност на поръчката, която попада в рамките на стойностите по чл.20, ал.1, т.3, буква "б" от ЗОП за доставки, както и предвид факта, че не са налице условия за провеждане на друг вид процедура измежду посочените в чл.18 от ЗОП. Провеждането на открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката,свободна и лоялна конкуренция,равнопоставеност,недопускане на дискриминация, прозрачност при разходването на финансовите средства. Откритата процедура ще даде възможност на всички заинтересовани лица да подадат оферти, което в максимална степен ще обезпечи интереса на "Градски транспорт" ЕАД гр.Варна.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Злати Петров Златев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор