Версия за печат

01389-2017-0002

BG-Варна:

Решение за откриване на процедураРешение номер 7 от дата 15.05.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/2017/procedura-po-zop-01389-2017-0002.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на изпълнител за осигуряване на охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти собственост на възложителя „Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Касае се за извършване на услуга по охраната на обекти чрез жива невъоръжена охрана и СОТ, собственост на възложителя ,,Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна, подбробно описани в Техническите спецификации.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на две обособени позиции – жива охрана и охра-на със СОТ е нецелесъобразно и би довело до затруднения за Възложителя. На първо място, което е от особено важно значение - при възлагане на обществената поръчка на един Изпъл-нител ще се постигне максимална сигурност, бързина и единодействие при възникване на обстоятелства, водещи до задействане на механизмите при неправомерни посегателства вър-ху движимото и недвижимо имуществото, собственост на ,,Градски транспорт” ЕАД – гр. Варна. На следващо място, ако процедурата бъде разделена на обособени позиции има веро-ятност това да доведе до различно начало за изпълнението на двете поръчки по обособените позиции, а оттам и до разминаване и необосновано отлагане изпълнението на охранителната дейност на обектите собственост на Възложителя.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 172000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 182, ал.1, т.5 от ЗОП Възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица, когато обществената поръчка е за специфични услуги по Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП, а именно – Детективски и охранителни услуги (CPV 79710000) и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП – в случая прогнозната стойност на обществената поръчка е 172 000 лв. Прогнозната стойност на обществената поръчка е определена на база разходваните средства за предходен период на основание чл.21, ал.2 и ал.8, т.1 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. СОД DSC ВАРНА, ГР. ВАРНА, УЛ. „ЩИП“ № 6 2. „АХИЛ СЕКЮРИТИ” ЕООД, ГР. ВАРНА, УЛ. „Д-Р ЖЕЛЕЗКОВА“ № 31, ЕТ. 9, АП. 53 3. ,,СПАРТАК” ООД, ГР. ВАРНА, УЛ. „АКАД. АНДРЕЙ САХАРОВ № 1

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Злати Петров Златев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор