Версия за печат

02709-2017-0025

BG-с.Чупрене:

Решение за откриване на процедураРешение номер 92 от дата 19.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760226

BG311, СЗДП ТП Държавно горско стопанство Миджур, ул.Асен Балкански № 2, За: Сашка Кирилова Василева, България 3950, с.Чупрене, Тел.: 00359 886580102, E-mail: ddsmidzhur@abv.bg, Факс: 00359 93272420

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170516BdrA8416702.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Ремонт и поддръжка на сграден фонд за нуждите на ТП ДГС "Миджур" по три обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

обществената поръчка Ремонт и поддръжка на сграден фонд за нуждите на ТП ДГС "Миджур" е по три обособени позиции : обособена позиция № 1 "Вътрешен ремонт на Административна сграда с.Чупрене" обособена позиция №2 "Ремонт покрив на 5 бр.гаражни клетки” обособена позиция №3 „Ремонт покрив на стол”Майка”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 31600 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл.197 ,глава двадесет и седма,част шеста от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Димитър Николов Христозов

VIII.2) Длъжност

директор