Версия за печат

00538-2017-0001

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-16-249 от дата 17.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115013887

BG421, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив, ул. Тодор Самодумов № 2, За: Константин Колев Мечев - помощник ректор, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 601473, E-mail: k.mechev@artacademyplovdiv.com, Факс: 032 601473

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.artacademyplovdiv.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.artacademyplovdiv.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Реконструкция и укрепване на сграда за образование „Жълтото училище” на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е укрепването на сградата посредством скелет от новоизградени стоманобетонни колони, греди, пояси и шайби. За целта в каменните зидове в сутерена и в тухлените зидове на етажите ще бъдат прорязани места за новите стоманобетонни колони, пояси и шайби. Два от каменните зидове в сутерена ще бъдат премахнати и на тяхно място ще бъдат изградени стоманобетонни шайби, които ще се реализират по вертикала на мястото на преградни стени. Ще бъдат подменени гредоредите на всички нива с нови греди, които ще лягат върху новоизградените стоманобетонни пояси и стоманобетонни греди, както и върху метални греди, които ще разделят полетата над аудиториите, тъй като размерите им са много големи. Таваните ще бъдат изпълнени с два пласта пожароустойчив гипсокартон. Вътрешните преградни стени на първи и втори етаж са изпълнени от дървен скелет с варочопов пълнеж, поради дългата си експлоатация, те са изгнили и при необходимост, която може да бъде установена по време на строителството, ще бъдат подменени с щендирни преградни стени от гипсокартон. Между първи и втори етаж ще бъде премахната дървената стълба и ще бъде монтирана нова метална стълба, която ще бъде облечена с дървена обшивка за да се запази автентичния вид на сградата. Керемидите ще бъдат подменени изцяло с еднородни по вид керемиди, от които до 30% нови. При разкриването на покрива ще се направи оглед на покривната конструкция и при необходимост ще се подменят отделни греди. Предвижда се извършването на реставрационни работи по фасадите, цветни пана по вътрешни стени и ограда с порта. По част ТИЕС се предвижда топлоизолация от минерална вата, която ще бъде положена от вътрешната страна на стените, която ще бъде положена в предстенна обшивка от гипсокартон. Това се налага от факта че сградата е паметник на културата. На архитектурните чертежи са обозначени местоположението и дебелините на ТИ. Оформлението на стени, подове и тавани във всяко едно от помещенията е показано на чертежите. След приключването на СМР е необходимо да бъде възстановено цветовото оформление на трето ниво от стълбището, както и на източната стена на кабинет № 2. Отводняването е външно, посредством улуци и водосточни тръби. Дограмата е дървена със стъклопакет и ще бъде подменена съгласно одобрения проект за реставрация на фасадите. Предвижда се да бъде подменена цялата електрическа инсталация на сградата, тъй като е много остаряла. Отопляването на сградата е решено с централно отопление и предвижда демонтаж на съществуващата ОВ инсталация и подмяната и с нова.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

„Жълтото училище“ е паметник на културата (недвижима културна ценност) с категория „национално значение“ в границите на Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“, зона А, от което следва, че потенциалния изпълнител на строително-монтажните работи трябва да бъде вписан в централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „м” от ЗУТ и правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, а за чуждестранен участник в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка по установяване. Сградата е в тежко конструктивно състояние, същевременно се използва интензивно по предназначение, което налага кратък срок за извършване на планираните дейности.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 900000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 18, ал. 1, т. 12 ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП настоящата обществената поръчка се възлага чрез публично състезание по реда на чл. 178-181 от ЗОП и съгласно ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Милчо Василев Василев

VIII.2) Длъжност

Ректор