Версия за печат

01058-2017-0001

BG-Берковица:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1 от дата 16.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 111511773

BG312, Многопрофилна болница за активно лечение-Берковица ЕООД гр.Берковица, ул.Александровска № 65, За: Даниела Михайлова Атанасова, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 88013, E-mail: mbal_berk@abv.bg, Факс: 0953 88006

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbal-berkovitsa.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mbal-berkovitsa.org.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на лекарства и медикаменти за нуждите на МБАЛ-Берковица ЕООД гр.Берковица по обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката включва доставка на лекарства и медикаменти за нуждите на МБАЛ-Берковица ЕООД гр.Берковица за срок от 36 месеца по две обособени позиции: Обособена позиция №1"Доставка на лекарства и медикаменти от позитивния списък /ПЛС/за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение-Берковица” ЕООД"; Обособена позиция № 2 „Доставка на лекарства и медикаменти извън позитивния списък /ПЛС/ за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение-Берковица” ЕООД. Обватът и основните параметри на обществената поръчка са подробно описани в Техническата спецификация- Част трета от документацията за участие в процедурата.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 264000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.18 ал.1 т.12, във връзка с чл.20 ал.2 т.2 от Закона за обществените поръчки. Вид на процедурата: Публично състезание, съгласно чл.18 ал.1 т.12 от ЗОП, провеждано по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура " Публично състезание" гарантира публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно - прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат най-добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага по посочения вид процедура, целта на която е да се създадат равни условия и прозрачност при участие в процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 ал.1 т.4 от ЗОП - в десетдневен срок от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Юлия Димитрова Веселинова

VIII.2) Длъжност

Прокурист