01279-2017-0001

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1000-330 от дата 11.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, РАЙОН ИЗТОЧЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ул. Лев Толстой 2, За: Майя Бахчеванова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 601083, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iztochen-plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на обзавеждане, оборудване и материали, по обособени позиции: 1.„Доставка на детска литература по проект BG05M2OP001-3.001-0015 „Растем заедно“; 2.„Доставка на канцеларски, дидактични материали и оборудване по проект BG05M2OP001-3.001-0015 „Растем заедно“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Закупуване на материали и консумативи, предвидени за реализиране на част от дейностите по Проект BG05M2OP001-3.001-0015 „Растем заедно“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Финансирането на обособена позиция 1 и обособена позиция 2 на обществената поръчка се осигурява по проект BG05M2OP001-3.001-0015 „Растем заедно“, реализиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 68562.5 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЧУНЧУКОВ

VIII.2) Длъжност

КМЕТ на РАЙОН "ИЗТОЧЕН"