Версия за печат

00272-2017-0006

BG-С.РУЖИНЦИ:

Решение за откриване на процедураРешение номер 288 от дата 11.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/64-публично-състезание-00272-2017-0006.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на готова храна/топъл обяд/ по проект „Топъл обяд за крайно нуждаещите се лица в община Ружинци" по Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“ BG05FMOP001-3.002 на територията на община Ружинци”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката е за доставка на готова храна/топъл обяд/ в изпълнение на проект „Топъл обяд за крайно нуждаещи се лица в община Ружинци" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. ” по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ). *"готови храни" са полуфабрикатите, а под "полуфабрикат" се разбира „готова или полуготова храна, която е готова за консумация, след като се замрази или стопли, без да е нужно повече приготовление“. Готовата храна или "Топъл обяд" ще включва : супа, основно ястие и хляб. Стойността на един Топъл обяд, включващ супа, основно ястие и хляб на едно лице е до 2,50 лв. с ДДС, която сума ще бъде заплащана на доставчика, която следва да съответства на стойността на вложените хранителни продукти и разходите за приготвяне на топлия обяд. При реализирани на икономии се доставя и десет, пресни плодове и/или зеленчуци. В посочената цена на хранителните продукти следва да бъдат калкулирани всички разходи на изпълнителя за доставката на готовата храна – Топъл обяд. Ястията се приготвят по заявка на възложителя определении от Сборник рецепти за заведения за обществено хранене, издателство Техника софия 1999 г. За транспортни разходи и пластмасови купички за доставка до обектите се заплаща на доставчика допълнително по 5 % от общата стойност на храноден. Топлия обяд следва да се доставя до следните обекти на територията на община Ружинци, както следва: 1. с. Ружинци в сградата на общинска администрация–първи етаж, ул. „Георги Димитров” № 31; 2. с. Гюргич в сграда Читалище, ул."Георги Димитров" № 41 3. с. Плешивец в сграда кухня-столова, ул."Първа" № 27 4. с. Черно поле в сградата на училище с детска градина, ул."Георги Димитров" № 26 5. с. Дражинци в сградата на Здравен дом, ул."Георги Димитров" № 21. 6. с.Дреновец в сградата на Кметство Дреновец/Административна сграда/ – първи етаж, ул. „Георги Димитров” № 117; 7. с. Тополовец в сградата на Кметство Тополовец/Административно търговска сграда/- втори етаж, ул."Волгоград" № 12 8. с. Динково в сградата на Кметство Динково/Културен дом/- втори етаж, ул."Четвърта" № 5- всичките общинска собственост. 9. с. Бело поле в сградата на Здравна служба, ул."Милко Томов" № 1. Общия брой на потребителите на услугата ще бъде 740 лица. Топлия обяд ще бъде доставян всеки работен ден до 31.12.2017 г., или до изчерпване на количеството обяди и/или срока на одобрения за финансиране проект по програмата. Възложителят си запазва правото: • Да увеличава или намалява количествата, според необходимостите на обслужваният обект; • Да не поръчва част от изброения асортимент в техническата спецификация; • Да заявява продукти и артикули по собствена преценка или когато нормативен акт налага това, при условия, посочени в проекто – договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. ” по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ).

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 226625 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обектът на обществената поръчка е "доставка" и прогнозната й стойност попада в приложното поле на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, поради което се прилага процедура "Публично състезание" по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196 и следващите от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Александър Иванов Александров

VIII.2) Длъжност

Кмет община Ружинци