Версия за печат

05397-2017-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер ДАЕУ-1902 от дата 10.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

BG411, Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Миряна Нановска, България 1000, София, Тел.: 02 9492433, E-mail: mnanovska@esmis.government.bg, Факс: 02 9818787

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://e-gov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/165.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция "Електронно управление"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на 128 стартерни и 655 технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция Електронно управление. Посочените количества батерии са прогнозни за периода на изпълнение на обществената поръчка. Конкретните количества се определят в зависимост от конкретните нужди на ДАЕУ по време на договорния срок и в рамките на максималната стойност на договора за доставка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

С оглед естеството и обхвата на поръчката не е целесъобразно и необходимо разделянето на обществената поръчка на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 91430 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Държавна агенция „Електронно управление“ бе обявила процедура за възлагане на обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ открита с Решение № ДАЕУ-602/15.02.2017 г. и обявление, вписано в РОП с уникален идентификационен номер 05397-2017-0001. Същата бе прекратена с Решение № ДАЕУ – 1375/03.04.2017г.на Възложителя на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки поради следните съображения: подадените оферти са неподходящи и не отговарят на изискванията на Възложителя, тъй като всички оферти не отговарят на техническите спецификации, определени в документацията за участие. Това е основание всички участници да бъдат отстранени, което наложи прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка съгласно разпоредбата на чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки. Съгласно чл.182, ал.1, т.2 ЗОП , когато процедура публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

За участие в процедура пряко договаряне ще бъдат поканени следните участници: 1. „Тристан 02“ ООД ЕИК/БУЛСТАТ: 130839386 Адрес: гр. София, ул. „Пчела“ бл. 15, ап. 15 Тел: (02) 9251222; факс: (02) 9251232 Електронна поща: office@tristan02.com 2. „Валбис Трейд“ ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ: 175032785 Адрес: гр. София , ул.“Златоструй“ 18 А Тел: (02) 9715590; (02) 9715591; факс: (02) 9715592 Електронна поща: office@valbis.com 3. „Енерджи Сорс“ ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ: 203248686 Адрес: гр. София, ул. „Бесарабия“ 52 Тел: (02) 4444652 Факс: (02) 4444653 Електронна поща: office@nrgsource.eu 4. „ВМ Аутомейшън“ ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ: 200616898 Адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров“, бл. 60 партер, офис 6 Тел: (02) 4911457 Електронна поща: kkirilov@vmautomation.com

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедура на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 - пряко договаряне съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Йовка Захариева Цачева

VIII.2) Длъжност

Възложител съгласно Заповед № ДАЕУ - 1254/28.03.2017г.