Версия за печат

00276-2017-0007

BG-София:

Информация при производство по обжалване

Услуги


І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул.Академик Стефан Младенов № 1 бл.31, За: Грета Стоева, България 1700, София, Тел.: 02 9493149, E-mail: g.stoeva@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.


ІI: Информация за обществената поръчка

ІI.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер

00276-2017-0007

ІI.2) Обект на поръчката

Услуги

ІI.3) Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект

„Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“


IІI: Информация за обжалване

ІII.1) Информацията се отнася за

Цялата обществена поръчка

III.2) Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна мярка "Спиране на процедурата"

Решение за откриване


IV: Дата на изпращане на настоящата информация

03.05.2017 г. 


V: Възложител

V.1) Трите имена

Деян Стоянов Дънешки

V.2) Длъжност

Главен изпълнителен директор