Версия за печат

00272-2017-0004

BG-С.РУЖИНЦИ:

Решение за откриване на процедураРешение номер 269 от дата 03.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/62-публично-състезание-00272-2017.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Основен ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Ружинци” по три обособени позиции: Обособен позиция № 1. „ОР на път VID2162 / I - 1, Ружинци - Белотинци / - Гюргич” от км. 1+300 до км. 2+750 и 3+748 до км. 4+275 Обособен позиция № 2. „ОР на път VID2164 / III - 114, Дреновец - Ружинци / - Дражинци” от км. 0+050 до км. 1+300 Обособен позиция № 3. ОР улична мрежа в 1. с. Дреновец: ул. „Патриарх Евтимий” от № 1 до № 12, ул. „Стефан Караджа” от № 1 до № 19, ул. „23 септември” от № 4 до № 11, ул. „Толбухин” от № 18 до № 36, ул. „Спортист” от № 2а до № 22, ул. „Кирил и Методий” от № 1 до № 5; 2. с.Ружинци: ул. „23 септември” от № 4 до № 38, ул. „Драгомир” от № 2 до № 26, ул. „Боян Статев” от № 5 до № 9, ул. „Коста Йорданов” от № 2 до № 57”.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата поръчка e основоне ремонт на пътна и улична мрежа, при следните видове работи: - Изрязване пътна настилка от компрометирани участъци на пътната мрежа; - Фрезоване пътна настилка от компрометирани участъци на пътната мрежа; - Извозване отпадъчни строителни материали от компрометирани участъци на пътната мрежа до Регионално депо за битови отпадъци – Видин /за ОП №1 на 70 км., за ОП №2 и ОП №3 на 55 км./; - Доставка и полагане на трошенокаменна настилка на пред-видените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа; - Доставка и полагане на баластрена настилка на предвидените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа; - Почистване (продухване) пътна основа на предвидените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа; - Доставка и полагане на битумна емулсия (грундиране) на предвидените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа; - Доставка и полагане на нов финален износващ пласт (слой) от 4 cm плътна асфалтобетонна смес на предви -дените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа; - Валиране на положения финален износващ пласт (слой) от 4 cm плътна асфалтобетонна смес на предвидените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа; - Обработка фуги с горещ битум на предвидените за ремонт компрометирани участъци от пътната мрежа; - Почистване на пътни банкети; - Изрязване на храстовидна растителност по пътни банкети и пътни канавки; - Събиране и извозване на изрязана на тревна и храстовидна растителност от пътни банкети и пътни канавки /до 1 км./; - Почистване и ремонтиране на пътни канавки; - Направа кофраж на компрометирани участъци от пътни канавки; - Изработка, доставка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност 6-8 mm от стомана АIII на компромети-рани участъци от пътни канавки; - Доставка и полагане на готов бетон марка В15 на компрометирани участъци от пътни канавки. Строително-ремонтните работи, предмет на възлагане в настоящата поръчка са основ- ната част от изпълнението на отделни участъци от четвъртокласната пътна мрежа на терито- рията на община Ружинци и уличната мрежа в селата Дреновец и Ружинци и включват: Асфалтобетонови кърпежи. Фрезоване на асфалтова настилка, Преасфалтиране на отделни участъци, Почистване на банкети. Изрязване на храстова растителност. Всички видове строително-монтажни работи ще се извършат при спазване на всички съпътстващи технологичния процес изисквания и последователност от операции.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 360833.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обектът на обществената поръчка е "строителство" и прогнозната й стойност попада в приложното поле на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП, поради което се прилага процедура "Публично състезание" по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Александър Иванов Александров

VIII.2) Длъжност

Кмет община Ружинци