Версия за печат

00425-2017-0006

BG-Видин:

Решение за откриване на процедураРешение номер 319 от дата 02.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 105515902

BG311, МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД, ул.”Цар Симеон Велики” № 119, За: Силвия Дамянова, България 3700, Видин, Тел.: 0359 94600691, E-mail: mbal_vidin@abv.bg, Факс: 0359 94600691

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-vidin.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Лечебно заведение по чл.9, ал.1, т.1 от ЗЛЗ

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодична доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин по две самостоятелно обособени спецификации

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на ортопедични имплантируеми и хирургически медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки, съгласно условията на договора за възлагане на обществената поръчка по съответната обособена позиция. Медицинските изделия, които ще бъдат заявявани за доставяне са подробно описани в техническите спецификации. Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП, предметът на всички обособени позиции включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират една, няколко или всички номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция . Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици, включени в обособената позиция, за която е подадена офертата, не е основание за отстраняването на същата от участие в процедурата.Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по отделни номенклатурни единици от обособената позиция, въз основа на критерий за възлагане: “Оптимално съотношение цена/качество”.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 620000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С цел спазване на принципите на ЗОП и ефективното, ефикасно и икономично разходване на публичните средства, е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, Раздел I, чл. 197 , ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Виолета Илиева Дочкова

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор