Версия за печат

00425-2017-0005

BG-Видин:

Решение за откриване на процедура

Осъществен предварителен контрол; Номер на становището от 1-ви етап: 64 от дата 24.04.2017 г. 


Решение номер 318 от дата 02.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 105515902

BG311, МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД, ул.”Цар Симеон Велики” № 119, За: Силвия Дамянова, България 3700, Видин, Тел.: 0359 94600691, E-mail: mbal_vidin@abv.bg, Факс: 0359 94600691

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-vidin.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Лечебно заведение по чл.9, ал.1, т.1 от ЗЛЗ

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД – ВИДИН И ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" - АД, ГР.ВИДИН

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин и доставка на медицински изделия необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Света Петка" - АД, гр.Видин за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки, съгласно условията на договора за възлагане на обществената поръчка по съответната обособена позиция. Лекарствените продукти и медицинските изделия, които ще бъдат заявявани за доставяне са подробно описани в техническата спецификация. Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП, предметът на всички обособени позиции включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират една, няколко или всички номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция . Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици, включени в обособената позиция, за която е подадена офертата, не е основание за отстраняването на същата от участие в процедурата.Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по отделни номенклатурни единици от обособената позиция, въз основа на критерий за възлагане: “Най-ниска цена”.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1100000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С цел спазване на принципите на ЗОП и ефективното, ефикасно и икономично разходване на публичните средства, е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, Раздел I, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Виолета Илиева Дочкова

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор