Версия за печат

01270-2017-0004

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер № от дата 28.04.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0001696327053

BG411, Столична община - район Подуяне, Столична община - район Подуяне, ул. Плакалница №51, За: Лилия Геринска-Гл. юрисконсулт, България 1517, София, Тел.: 02 8146162, E-mail: raion@poduiane.info, Факс: 02 8471871

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.poduiane.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zop1.bg/organization/bid/1000253.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Организиране на еднодневни екскурзии и лагери за деца на територията на Р. България“ с цел изпълнение на Договор с рег. №BG05M2OP001-3.001-0066 с наименование на проекта „Различни заедно“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Организиране на еднодневни екскурзии и лагери за деца на територията на Р. България“ с цел изпълнение на Договор с рег. №BG05M2OP001-3.001-0066 с наименование на проекта „Различни заедно“ , включваща следните дейности: организиране на три броя еднодневни екскурзии - гр. София, гр. Враца, с . Макоцево и два броя летни лагери - в гр. Банско и гр. Китен.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

„Организиране на еднодневни екскурзии и лагери за деца на територията на Р. България“ с цел изпълнение на Договор с рег. №BG05M2OP001-3.001-0066 с наименование на проекта „Различни заедно“

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

На основание чл.46, ал.1 от ЗОП, възложителят счита, че настоящата обществена поръчка не следва да се разделя на обособени позиции с оглед следни мотиви: За всички видове дейности изискванията за участниците са идинтични/еднакви и възложителят счита, че с оглед целесъобразното разходване на средства от европейския съюз ще постигне по-ниска цена, като обяви поръчката за изпълнение от един изпълнител, отколкото ако възложи изпълнението на отделни изпълнители.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 89166 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

на основание чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.04.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ева Михайлова Митова

VIII.2) Длъжност

Кмет на Столична община - район "Подуяне"