Версия за печат

00267-2017-0031

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 17РОП 30 от дата 28.04.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Валентина Палазова - юрисконсулт в дирекция Обществени поръчки, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656780, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на обекти, собственост на Община Пловдив, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Улично осветление и светофарни уредби“ Обособена позиция №2: „Общински предприятия, социални заведения и други обекти, собственост на община Пловдив“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на обекти, собственост на Община Пловдив, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Улично осветление и светофарни уредби“ Обособена позиция №2: „Общински предприятия, социални заведения и други обекти, собственост на община Пловдив“ Възложителят ще бъде регистриран като непряк член на стандартна балансираща група с координатор изпълнителя, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Количеството ел.енергия е прогнозирано въз основа на потреблението на Възложителя за 12 месечен отчетен период, посочено в Приложение №1 (за ОП №1) и Приложение №2 (за ОП №2), които са неразделна част от документацията на обществената поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2825622.93 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.04.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Розалин Петков Петков

VIII.2) Длъжност

заместник-кмет ОИЗЕУО и възложител, съгласно заповед №16 ОА 1356/07.06.2016 г.