Версия за печат

00447-2015-0014

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, р-н Слатина, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, България 1111, София, Тел.: 029486 172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.registryagency.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/zakupuvane-na-1-godishna-tekhnicheska-poddr-071215/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-04-33 от 29.10.2015 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00447-2015-0014
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията” Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията въз основа на комуникационна услуга чрез пренос на данни от различен характер и предназначение, между географски отдалечени точки (VPN точки, намиращи се в офисни помещения на Възложителя), намиращи се в едно или различни населени места на територията на Република България, чрез маршрутизиране с минимално забавяне в рамките на единна мрежа, в която е осигурена и резервираност на услугата през друга преносна среда, различна от наземна кабелна.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-5 от 04.02.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „Българска телекомуникационна компания “ ЕАД, рег. по ЗДДС:BG831642181, бул. Цариградско шосе № 115и, България 1784, София, Тел.: 02 87600600, E-mail: bids@vivacom.bg, Факс: 0294 33444

Интернет адрес/и:

URL: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=703749&newver=2#.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
379680 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

04.02.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
379680 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Плащането е на абонаментен принцип, на 12 равни части, като последната месечна абонаментна такса е платена на 04.04.2017 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

25.04.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Елена Николова Маркова
VII.2)
Длъжност: изпълнителен директор на Агенция по вписванията