00896-2017-0002

BG-Панагюрище:

Решение за откриване на процедураРешение номер 3 от дата 24.04.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 112067709

BG423, ЕКО МЕДЕТ ЕООД, ул. Георги Бенковски № 7, ет. 2, За: д-р Ясен Христов, България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 64030, E-mail: ekomedet@abv.bg, Факс: 0357 64030

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ekomedet.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ekomedet.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170424EVkW302089.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изследване статуса на котлована, наблюдение и контрол на свлачищните процеси и обследване на водите в котлована на рудник „Медет”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва изследване статуса на котлована, наблюдение и контрол на свлачищните процеси и обследване на водите в котлована на рудник „Медет”. Поръчката е разделена на две обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 с предмет „Изследване статуса на котлована, наблюдение и контрол на свлачищните процеси и обследване на водите в котлована на рудник „Медет”, включваща следните основни дейности: 1.1. Геодезически дейности: доставка и монтаж на репери; геодезична снимка - релеф на площ и сигнализиране на опорни точки; 1.2. Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания; 1.3. Мониторинг: изследване на хоризонтални и вертикални деформации; заснемане на водно ниво в котлована - 1 брой х 4 пъти годишно /за три години/; оглед и оценка на състоянието на рудника - 2 пъти годишно и извънредно при нужда поради проливни дъждове, земетръс и др.; изготвяне на годишни доклади от проведения мониторинг от всички части – за първата и втората година, а в края на срока на изпълнение - общ доклад за изпълнените дейности по мониторинг за целия 3-годишен период. 2. Обособена позиция № 2 с предмет „Изпълнение на професионални водолазни услуги, свързани с осъществяване мониторинг на водите в котлована на рудник „Медет”, включваща следните основни дейности: 2.1. Изготвяне на подводна снимка с ехолот на дъното на котлована – 1 брой (само през първата година); 2.2. Доставка и поставяне на понтон, доставка и монтаж на рейка/лата; 2.3. Вземане на 7 броя водни проби през 30 м. от водолазна група и извършване на изследвания на химическия състав на водните проби - 1 път годишно за всяка година от срока на изпълнение.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

2

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 412628.14 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗОП при възлагане на обществени поръчки публичните възложители могат да избират свободно открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.04.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ясен Стоянов Христов

VIII.2) Длъжност

управител