Версия за печат

04184-2017-0001

BG-Девня:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1 от дата 21.04.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000080997

BG331, ДГ Незабравка, филиал Детелина гр. Девня, гр. Девня, ул Фронтоваци № 17, За: Радостина Манолова Георгиева, България 9160, Девня, Тел.: 0519 34443, E-mail: nezabravka1976@abv.bg, Факс: 0159 34443

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nezabravka-devnia.com/bg-BG/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.nezabravka-devnia.com/bg-BG/Procedures/publichno-sustezanie.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ДГ " Незабравка" , филиал " Детелина"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на процедурата е избор на изпълнител за “Доставка на хранителни продукти по предварирелна заявка за нуждите на ДГ „Незабравка”, филиал „Детелина”- гр. Девня. При изпълнение на поръчката следва да се извършва: Периодична доставка на хранителни продукти по заявка с посочен асортимент, направена от Възложителя и доставена в точен ден и час на адрес на франко склад на Детска градина «Незабравка»,филиал «Детелина « гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. «Фронтоваци» № 17 , ул. Кап. Петко « № 9а.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на предмета не позволява разделяне.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 95000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид обстоятелството, че не са налице условия за провеждане на открита процедура, състезателен диалог и на процедурите по договаряне, безпорно са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съобразно чл.197 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.04.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Радостина Манолова Георгиева

VIII.2) Длъжност

директо на ДГ " Незабравка", филиал " Детелина"