Версия за печат

01771-2017-0001

BG-Хасково:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1 от дата 19.04.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 126157440

BG422, СУ Св.Паисий Хилендарски, ул.Кресна №1, За: Нина Найденова Стайкова, България 6300, Хасково, Тел.: 038 624120, E-mail: soup@abv.bg, Факс: 038 624134

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.soy-paisiy.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.soy-paisiy.com.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на учебници и учебни помагала за децата от ПГ и учениците от първи до седми клас и по учебни предмети за СУ "Св. П. Хилендарски" град Хасково за учебната 2017/2018 година

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на учебници и учебни помагала за децата от ПГ и учениците от първи до седми клас и по учебни предмети за СУ "Св. П. Хилендарски" град Хасково за учебната 2017/2018 година Обществената поръчка включва доставка на познавателни книжки, учебници , учебни комплекти и учебни помагала за децата от подготвителните групи и учениците от I до VII клас на което обществената поръчка е раsделена на 2 обособени позиции , а именно : Обособена позиция N! 1: Издателство „ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД , Обособена поsиция N! 2: Иsдателство „Архимед 2„ ЕООД Необходимите количества са подробно посочени в конкретни sаявки по представена бланка от всяко издателство , като общата стойност на обществената поръчка възлиза на 16389.48 лв . беs ДДС . Срокът sa подписване на договори с иsбраните иsдателства е до 30.05.2017 г ., а срокът за доставка на необходимите учебници , учебни комплекти и учебни помагала е до 28.08.2017 г .

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 31000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура се провежда на основание чл.79, ал.1, т.3, буква “в“ от Закона за обществените поръчки. Мотивите за избора на процедура са следните: познавателните книжки, учебниците и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.2, т.3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). В съдържанието на авторското право като основно имуществено право се включва изключителното право на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица (чл.18, ал.1 от ЗАПСП). Съгласно чл.160 от ЗПУО, Министърът на образованиетои науката определя със заповед учебниците и учебните помагала и издателствата след установяване на съответствието им с държавните образователни стандарти. Със Заповед № РД 09-1671/21.02.2017 г. на Министъра на образованието и науката е утвърден списък на учебници и учебните комплекти, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018г., както с Постановление №79 от 13.04.2016г. на МС за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби са дадени указания за осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване. С оглед на така дадените указания на проведено заседание на Педагогическия съвет на СУ "Св. П. Хилендарски" град Хасково, единодушно е приет изборът на преподавателите за учебници и учебни помагала за учебната 2017/2018г., обективиран в Протокол №7 /13.03.2017г. На 14.03.2017 г. на свое заседание Обществения съвет на СУ „Св. П. Хилендарски”, гр. Хасково разгледа избраните от преподавателите познавателни книжки, учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване и прие избора, давайки положително становище Вх.№ 398/15.03.2017 г. Мотивите за избора на процедура по чл.79, ал.1, т.3от ЗОП са свързани с факта, че обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително права на интелектуална собственост Възлагането на обществената поръчка на други лица, би довело до нарушаването на авторски права и други права на интелектуалната собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт (чл.79, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗОП). Издателствата, с които ще бъдат сключени договори по настоящата обществена поръчка притежават авторски и изключителни права за издаване и разпространение на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала, като това право им е признато и утвърдено от МОН.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Възложотелят ще се възползва от нормата на чл. 65, ал.1 от ППЗОП и няма да прилага чл 64., ал.2 и 3 от ППЗОП ( не изготвя и не изпраща покани за участие, тъй като ще сключва договор на основание чл.79, ал.1, т. 3 б. „в” от ЗОП както следва: По Обособена позиция 1:„ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД със седалище и адрес на управление гр.София, район Оборище, бул. „Дондуков” №45, представлявано от Йовка Колева Томова; По Обособена позиция 2: „Архимед 2" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Поручик Хр. Топракчиев” № 11, представлявано от Пламен Георгиев Паскалев

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

При подписване на договора изпълнителят по съответната обособена позиция представя документите по чл . 67, ал . 6 от 30П и декларация за липса на обстоятелства по чл .54, ал .1, т .7 от 30П . Учебниците за втори и шести клас ще бъдат заявени след приключване на процедурата по Заповед № РД 09-571/28.04.2016 г. на министъра на образованието и науката за оценяване и одобряване на учебници и учебни комплекти за ІІ, VІ, VІІІ клас на МОН, след гласуване на Педагогически съвет на избора на преподавателите и съгласуването му с Обществения съвет на СУ „Св.Паисий Хилендарски” .

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

СЪГЛАСНО ЧЛ. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.04.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Нина Найденова Стайкова

VIII.2) Длъжност

директор