Версия за печат

00373-2017-0008

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедураРешение номер 930 от дата 19.04.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодична доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Периодична доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора. Впредмета на поръчката се включва: Вегетационен хербицид срещу широколистни плевели при зърнено-житни култури, Вегетационен хербицид срещу житни плевели при зърнено житни култури, Вегетационен хербицид срещу житни и широколистни плевели при царевица, Вегетационен хербицид при слънчоглед, Тотален хербицид, Инсектицид срещу неприятели по зърнено-житни култури, Инсектицид срещу неприятели по овощия и лозя, Дезинсекция на празни складови помещения, Фунгицид срещу икономически важни болести при зърнени култури, Препарат за обеззаразяване на зърнено-житни култури, Биоциден препарат срещу гризачи

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Ръководейки се от разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят счита, че не е налице възможност за разделяне на настоящата обществена поръчка на обособени позиции, като се вземе предвид предметът на поръчката и обхвата и спецификата на доставките.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 51000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С настояшото Решение на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора се открита процедура – Пряко договаряне с определени лица съгл. чл. 182, ал. 1 от ЗОП. В конкретният случай, процедурата е открита на основание на чл. 182, ал. 1, т. 2, предл. второ от ЗОП, а именно: „процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени“. С Решение № 3280 от 28.12.2016 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП е обявена обществена поръчка – Публично състезание с предмет: „Периодична доставка на минерални торове и препарати за растителна защита за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в 2 (две) позиции. С Решение № 446 от 06.03.2017 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на минерални торове и препарати за растителна защита за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора“ по отношение на обособена позиция № 2 „Периодична доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора“ е прекратена. За тази обособена позиция оферти са подали двама участници – „Зенит Инвест” ООД гр. Пловдив и „Алкор” ЕООД гр. Стара Загора. Въпреки предоставената на участниците възможност по реда и условията на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и с оглед направените констатации от разглеждане на представената информация в офертите, включително допълнително представената такава, всеки от двамата участници не е представил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване и изпълнението на критериите за подбор, предвид което всяка от офертите по обособена позиция № 2 „Периодична доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора“ се явява „неподходяща“ по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Нитроферт ЕООД гр. София, адрес: гр. София 1172, ул. Николай Хайтов № 34, ет. 1. ЕИК 203644479

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00373-2016-0035

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 2. Възложителят отстранява от участие, при наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, 4, т. 5, т. 6 и т. 7, и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. 3. Всички документи се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в главно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170411nBcR1039578

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.04.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора