Версия за печат

00360-2017-0011

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер З-81 от дата 18.04.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на рентгенова тръба за еднопланова ангиографска система с таванно окачване и дигитален плосък детектор и С-рамо за диагностика на сърдечно съдови и несъдови изследвания и интервенции АLLURA XPER FD 20, производство на PHILIPS MEDICAL SYSTEMS

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва: Доставка на нова рентгенова тръба; Демонтаж на старата дефектирала тръба и транспортирането й за рециклиране, обезвреждане или друго действие, за сметка на участника, определен за изпълнител; Монтаж на новата рентгенова тръба; Настройка, калибриране и пускане в експлоатация на ангиографския апарат; Гаранционно поддържане на новата рентгенова тръба за срока на договора (евентуална подмяна при проява на дефект).

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката е за доставка на рентгенова тръба, която е елемент на еднопланова ангиографска система. Предвид спецификата на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, разделянето на обособени позииции е невъзможно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 260000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Въз основа на договор №BG161PO001-1.1-08-0001-1-D-008 РД-17-544/03.10.2012 г., сключен между Министерство на здравеопазването и "Филипс медикъл СИстемс Недерланд" Б.В. след проведена обществена поръчка по ЗОП с предмет “Доставка на медицинско оборудване за УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, част от СРИП на МЗ", в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ №BG161PO001-1.1.082010/012, проект „Център за ранна диагностика и профилактика на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД“ неразделна част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, е закупена и доставена в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД едноплановата ангиографска система с таванно окачване и дигитален плосък детектор и С-рамо за диагностика на сърдечно съдови и несъдови изследвания и интервенции АLLURA XPER FD 20, производство на PHILIPS MEDICAL SYSTEMS. Със сервизен Протокол №002501/06.02.2017 г. от обслужващата по договор № 14-1/10.01.2017 г. фирма „С&T България” ЕООД, се констатира, че двата фокуса на рентгеновата тръба за изгорели, поради надхвърления експлоатационен срок, предписан от производителя и голямото натоварване на апарата. Ангиографския апарат е с изключителна важност за дейността лечебното заведение и Клиниката по кардиология. С цел обезпечаване на нормалната дейност и обслужване на пациентите е необходимо да се закупи нова рентгенова тръба, съвместима с наличното медицинско оборудване. Едноплановата ангиографска система с таванно окачване и дигитален плосък детектор и С-рамо за диагностика на сърдечно съдови и несъдови изследвания и интервенции АLLURA XPER FD 20 е производство на PHILIPS MEDICAL SYSTEMS. Замяната на дефектиралата резервна част – рентгенова тръба с друга такава от друг производител, би довело до техническа несъвместимост, изключваща възможността за последваща експлоатация на апарата. „С&T България” ЕООД е единствената оторизирана дистрибуторска организация за пазарен сегмент Болници на Филипс Сектор Здравеопазване в България, и в това качество единствената оторизирана от Филипс за извършване на ремонти, сервизна поддръжка и доставка на резервни части за медицинско оборудване с марка Филипс. Това обстоятелство се доказва от представените издадени на името на „С&T България” ЕООД Оторизационно писмо от 19.07.2016 г. от PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NETHERLAND B.V. и Писмо с Рег.№MD-4445/09.01.2013 г. от Филипс България ЕООД. Предвид гореизложеното, считам, че са налице условията за избор и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.182, ал.1, във вр. с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП - процедура на пряко договаряне.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.04.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор