02709-2017-0020

BG-Чипровци:

Решение за откриване на процедураРешение номер 149 от дата 05.04.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760138

BG312, СЗДП ТП Държавно горско стопанство Чипровци, ул.Васил Левски №19, За: инж. Красимир Цветков Вълков, България 3460, Чипровци, Тел.: 09554 2197, E-mail: dgstp_chiprovci@abv.bg, Факс: 09554 2197

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170405ZsNO8320815.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и охрана на горски територии - държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до насаждения, включени за ползване през 2017 г. на територията на ТП ДГС Чипровци” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Горски път - „Чипровци - Жърново” Обособена позиция № 2 Горски път – „Чипровци - Стара река - Равна гора”.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до насаждения, включени за ползване през 2017 г. на територията на ТП ДГС Чипровци” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Горски път - „Чипровци - Жърново” Обособена позиция № 2 Горски път – „Чипровци - Стара река - Равна гора”.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 8000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно част шеста, Глава двадесет и седма, чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.04.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Красимир Цветков Вълков

VIII.2) Длъжност

директор