Версия за печат

02709-2017-0019

BG-Берковица:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД 12 - 05 от дата 04.04.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760161

BG312, СЗДП ДП ТП Държавно горско стопанство Берковица, ул. Митрополит Кирил № 13, За: Давид Георгиев Луканов, България 3500, Берковица, Тел.: 0885 166392, E-mail: dgsberkovica@abv.bg, Факс: 0953 88992

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170404YJjM8316079.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изграждане на довеждащ водопровод за горския разсадник на ТП „ДГС – Берковица”” Уникален номер на поръчката: 20170404YJjM8316079

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е изграждането на довеждащ водопровод и водоснабдяването на действащи вила и кантон в горски разсадник „Ашиклар”. Дейностите включват: Изсичане, изкореняване на дървета и храсти до височина 10 см.; Ръчен изкоп от 0,50 м. до 1,00 м. с прехвърляне; Доставка и монтаж на HDPЕ тръби - Ф50, включително и фитинги за тях; Свързване със съществуващ водопровод; Подложка от пясък = 0,10 м. (доставка); Обратен насип с трамбовка; Ремонт на резервоар за вода: замазка, подмазване и привързване към водопровод; Направа на шахта РШ; Полагане на бетон В15; Доставка и монтаж на капаци за шахти; Извозване на строителни отпадъци. В техническата спецификация подробно са описани вида на дейностите и количеството материали, необходими за изпълнение на поръчката.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка е с ниска стойнос - не повече от 9000,00 (девет хиляди) лева без ДДС. Предметът на поръчката включва малък брой дейности, което е мотив изпълнението на обществената поръчка да бъде възложено на един изпълнител, без да е необходимо да се обособяват позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 9000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.04.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Йордан Йосифов Йончев

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДГС Берковица