00373-2017-0007

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедураРешение номер 779 от дата 04.04.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител – координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител – координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена. Предметът на обществената поръчка включва доставка на електрическа енергия – ниско напрежение, с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите приложими нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия, в това число Наредбите към ЗЕ, Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). Срок на действие на договора за възлагане на поръчката: 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на потвърждение от ЕСО ЕАД на първия регистриран график за доставка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Ръководейки се от разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят счита, че не е целесъобразно разделянето на настоящата поръчка на обособени позиции. Предвид естеството на дейностите – предмет на възлагане и тяхното единно извършване на обектите на Възложителя, настоящата обществена поръчка не следва да бъде разделена на обособени позиции. Дейностите от предмета на поръчката нямат разнороден характер, поради което е най – целесъобразно е възлагането на поръчката на един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3534024.54 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид планираната стойност на доставките и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на предходните 12 месеца, съгласно разпоредбите на чл. 18 във връзка с чл. 20 от ЗОП и в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури и прилага предвидения в закона ред за възлагане. При съобразяване на изискванията на разпоредбата на чл. 27 от ППЗОП във вр. с чл. 21, ал. 8 от ЗОП и предвид обстоятелството, че естеството на доставките позволява достатъчно точно да се определи техническата спецификация, както и не са налице условията за провеждане на някоя от другите процедури по чл. 18, ал. 1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка следва да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред и вид процедура – Открита процедура. Провеждането на горепосочената процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на настоящата обществена поръчка, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства, целта на закона, като се защити обществения интерес и едновременно с това – да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при възлагането на поръчката. Целта на настоящата възлагателна процедура е излизането на Възложителя на свободния (либерализиран) електроенергиен пазар, чиято либерализация дава възможност на клиентите за избор на доставчици на елетроенергия и за свободно договаряне на цената и условията на доставка при съобразяване с приложимите нормативни правила в областта на обществените поръчки. При откриването на настоящата процедура Възложителят отчита обстоятелството, че цената на електрическа енергия на свободния пазар се определя на пазарен принцип в зависимост от търсенето, предлагането и потреблението в денонощието.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи в настоящата обществена поръчка се публикуват в официалния интернет сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170404Rbht1024619

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.04.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора