Версия за печат

00425-2017-0003

BG-гр. Видин:

Решение за откриване на процедураРешение номер 144 от дата 28.03.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 105515902

BG311, Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 119, За: Силвия Дамянова, България 3700, гр. Видин, Тел.: 094 600691, E-mail: mbal_vidin@abv.bg, Факс: 094 600691

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-vidin.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Лечебно заведение по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ

I.3) Основна дейност

Друг: Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин”.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 80000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната обществена поръчка за услуга е на стойност от 70 000 лв. до 264 033 лв., без начислен ДДС, Възложителят провежда процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 от ЗОП. В настоящият случай, прогнозната стойност на целият обем на възлаганите доставки и услуги е в размер на 80 000 (осемдесет хиляди) лева без начислен ДДС. Същевременно, към датата на откриване на настоящата обществена поръчка на Възложителя му е известно, че няма да възлага други идентични или сходни услуги, поради което и съгласно разпоредбата на чл. 27 от ППЗОП настоящата обществена поръчка следва да бъде възложена по реда, предвиден в чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП чрез провеждане на публично състезание. С оглед на изложеното и доколкото не са налице предвидените в чл. 79, ал. 1 от ЗОП основанията за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление, при спазване на прогласените в чл. 2, ал. 1 от ЗОП принципи Възложителят обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура „публично състезание“ гарантира публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на публични средства. Посредством прилагането на предвидения в ЗОП ред за публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 2, т. 2 от ЗОП, Възложителят цели и защитаване на обществения интерес, като насърчи конкуренцията и създаде равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.03.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Виолета Илиева Дочкова

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор