Версия за печат

00338-2017-0004

BG-Разград:

Решение за откриване на процедураРешение номер ЗОП-7 от дата 27.03.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

BG324, Община Разград, бул. Бели Лом 37А, За: Билял Црънгалов, Дончо Дончев, България 7200, Разград, Тел.: 084 618171; 084 618113, E-mail: obshtina@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170327qYaJ2022389.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Разград”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия, и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група, който да изпълнява пълно администриране на информационния поток с ЕСО ЕАД, както и да поеме разходите за небаланси за обектите на Възложителя включително второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни средства. Изпълнителят следва да осигури на Възложителя услуга по прогнозиране на потребление, изготвяне на почасови графици, администриране на информационния поток към ЕСО ЕАД, както и отговорност по балансиране. Изпълнителят следва да доставя електрическа енергия с качество и по ред съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия – ЗЕ и наредбите към него, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). Изпълнителят оформя документи и регистрира Възложителя при първоначалната смяна на доставчика. Изпълнителят следва да прогнозира и планира потреблението, и да носи отговорност за балансиране. В качеството на „координатор на балансираща група“ изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без възложителя да заплаща такса за участие, както и да осигури прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите графици за потребление на възложителя. Изпълнителят изготвя и подава почасови товарови графици от името на клиента, като рисковете свързани с прогнозирането и небалансите остават за сметка на изпълнителя;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмет на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия за обекти, собственост на община Разград. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че дейностите по изпълнение на доставките и балансирането са систематично свързани и неделими, поради което обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един Изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 720000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставки е на стойност по-голяма или равна на 264 033 лв без ДДС, публичният Възложител провежда процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 - 11 от ЗОП. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура "открита процедура" гарантира в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлаганото изпълнение на поръчката. Мотивите за избор на процедурата са съобразени с прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка, която е в размер на 720 000 лева без ДДС

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.03.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Валентин Стефанов Василев

VIII.2) Длъжност

кмет на Община Разград