02123-2013-0001

BG-Пловдив:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Френска езикова гимназия Антоан дьо Сент-Екзюпери, ул. Вук Караджич № 13а, За: Кристина Попова, България 4003, Пловдив, Тел.: 032 957088, E-mail: lycee_exupery@abv.bg, Факс: 032 957118

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.feg-exupery.com.

Адрес на профила на купувача: www.feg-exupery.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ОбразованиеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 1 от 05.02.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02123-2013-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за сградата на ФЕГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери", ул. "Вук Караджич" № 13а, гр. Пловдив.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 4/2013 от 01.03.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ЕВН България Топлофикация ЕАД, ул. Христо Г. Данов № 37, България 4000, Пловдив, Тел.: 070 017777, E-mail: info@evn.bg

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по температурен график за отопление и битово горещо водоснабдяване.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

48

ІII.7) Стойност посочена в договора
0 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

16.03.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
146706.61 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

24.03.2017 г. 


Възложител

Трите имена: Мариела Янчева Николова
Длъжност: Директор