Версия за печат

00826-2015-0017

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свeти Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Боряна Колевска, България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg, Факс: 02 8709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Д-270 от 02.12.2015 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00826-2015-0017
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обект на обществената поръчка е доставка на хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, съгласно утвърдена техническа спецификация. В рамките на обществената поръчка се съдържат три обособени позиции.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 64 от 18.03.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, EТ Темаг - Георги Карагьозов, ж.к. Бели брези, бл. 29, ап. 31, България 1680, София, Тел.: 0886177 511, E-mail: temag@mail.bg, Факс: 02 8581619

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предмет на дотовора е доставка на артикулите, включени в Техническата спецификация на възложител, по Обособена позиция № 3 "Помощни средства".

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
39408 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

18.03.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 76.68% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: не е възникнала необходимост от заявяване на част от стоките, предмет на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
30216.4 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 42 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: От датата на сключване на договора 18.03.2016г. до дата 10.08.2016г., изпълнителят е доставил стоки, които не съответстват напълно на договореното и дължимо изискване за точно изпълнение, за елемент 20 "Торбички за кош прозрачни от 35 л", от обособена позиция № 3 от Техническата спецификация.

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

24.03.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор