Версия за печат

00373-2017-0005

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедураРешение номер 649 от дата 24.03.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка чрез покупка на селскостопански машини и прикачен инвентар за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка чрез покупка на селскостопански машини и прикачен инвентар за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в следните позиции: обособена позиция № 1 „Доставка на 1 /един/ брой употребяван телескопичен товарач“.Технически характеристики: - предназначен за работа на зърно площадка и в кравеферма - двигател мощност – 90 – 120 к.с., - височина на повдигане не по- малко от 5 метра, - товароподемност до 3 тона,- отработени моточасове – до 4000,- оборудван с кофа стандартна за модела и палетни вилици,- климатизирана кабина в добро състояние и работещи уреди, - добър външен вид, без следи от удари и ръжда, - обслужен и готов за работа, - гаранция - минимум 6 месеца от датата на доставка. Срок за изпълнение на поръчката – до 30 (тридесетдесет) календарни дни от датата на писмената заявка от страна на Възложителя. Обособена позиция № 2 „Доставка на 1 /един/ брой нова мобилна зърночистачка с възможност за обеззаразяване на зърното с течен и сух препарат“. Технически характеристики: - капацитет не по- малко от 2000 кг на час, - гаранция - минимум 6 месеца от датата на доставка. Срок за изпълнение на поръчката – до 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на писмената заявка от страна на Възложителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 45000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С настоящото Решение на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора се открива процедура – Пряко договаряне с определени лица съгл. чл. 182, ал. 1 от ЗОП. В конкретният случай, процедурата е открита на основание на чл. 182, ал. 1, т. 2, предл. първо от ЗОП, а именно: „процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти и първоначално обявените условия не са съществено променени“. С Решение № 3279 от 27.12.2016 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП е обявена обществена поръчка – Публично състезание с предмет: „Доставка чрез покупка на селскостопански машини и прикачен инвентар за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в позиции“. Поръчката е обособена в 4 (четири) позиции. До крайният срок за подаване на оферти, определен и посочен от Възложителя в Обявлението за обществена поръчка, а именно – до 18.01.2017 г., 16.30 ч. за две от обособените позиции в Деловодството на Тракийски университет гр. Стара Загора не са постъпили оферти за участие. Тези обособени позиции са: - обособена позиция № 2 „Доставка на 1 /един/ брой употребяван ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ за нуждите на Учебно-опитно стопанство – гр. Стара Загора“ - обособена позиция № 3 „Доставка на 1 /един/ брой нова МОБИЛНА ЗЪРНОЧИСТАЧКА с възможност за обеззаразяване на зърното с течен и сух препарат за нуждите на Учебно-опитно стопанство – гр. Стара Загора“. С Решение № 158 от 31.01.2017 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора, обществената поръчка по двете обособени позиции е прекратена на основание чл. 110, ал.1, т. 1 от ЗОП. С „Обявление за възложена поръчка“ с изх. № 894 от 14.02.2017 г., прекратяването на обособените позиции е публикувано в РОП. Към настоящия момент горепосоченото решение на Възложителя е влязло в законна сила.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Агромакс Трейдинг ООД гр. Стара Загора, с адрес: гр. Стара Загора бул. Патриарх Евтимий № 2

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора в основно меню "профил на купувача" на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170323LEdn1011423. Провеждането на договарянето ще се извърши на 13.04.2017 г. от 13,30 ч. в Заседателната зала на Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град, Ректорат. На договарянето може да присъства законният представител на участника или негов изрично упълномощен представител. 1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидна гаранция за изпълнение на доставката в посочения в договора размер и срок.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.03.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора