Версия за печат

01158-2017-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-10-6 от дата 23.03.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход № 69, За: инж. Славчо Добрев, България 1574, София, Тел.: 02 8079999; 02 8079959, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/184.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ И УКРЕПИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ВЪЛНОЛОМ ВАРНА – II ЕТАП”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обхватът на настоящата поръчка включва изпълнението на строително- ремонтните работи за част от втори етап, която е от km 0+793 до km 0+350 и е с дължина 443 метра. Строително-ремонтните работи за настоящата поръчка най-общо включват: 1. Направа на укрепваща и защитна берма с бронировка от тетраподи, скална маса, матраци и запълване на съществуващи вълногасящи кутии със скална маса пред вълнолома в участъка от km 0+793 до km 0+350; 2. Демонтаж и монтаж на нова настилка на пасарелката свързваща Морска гара с Вълнолом Варна; 3. Демонтаж и монтаж на нови предпазни парапети от неръждаема стомана на пасарелката свързваща Морска гара с Вълнолом Варна и продължение на пешеходната зона към фара; 4. Демонтаж и монтаж на нови стоманени стълбища от неръждаема стомана. Строително-ремонтните работи ще се изпълняват в съответствие с изготвения и одобрен работен проект (работни чертежи и детайли) и влязлото в сила разрешение за строеж.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Строително-ремонтните работи, включени в настоящата поръчка, обхващат участък с дължина 443 метра от вълнолома на Варна, разположен от km 0+793 до km 0+350. От спецификата на основните дейности (Направа на укрепваща и защитна берма; демонтаж и монтаж на нова настилка; демонтаж и монтаж на нови предпазни парапети; демонтаж и монтаж на нови стоманени стълбища) е видно, че същите са технически свързани и технологично и обусловени помежду си и в своята съвкупност осигуряват целения от възложителя краен резултат - изцяло ремонтиран участък от вълнолома.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 8000000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е 8 000 000 лв., а предметът на същата включва изпълнение на строителни и ремонтни работи, поради което поръчката попада в прага по чл. 20, ал. 1, т. 3, б. "а" ЗОП. Изборът на открита процедура позволява участие на неограчен кръг лица, независимо от правната им форма, като по този начин осигурява в максимална степен провеждане на поръчката при спазване на принципите за публичност и прозрачност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.03.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ангел Борисов забуртов

VIII.2) Длъжност

генерален директор