Версия за печат

00447-2017-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-04-5 от дата 22.03.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, България 1111, София, Тел.: 029486 172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.registryagency.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.registryagency.bg/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Осигуряване на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предоставяне на куриерски услуги. Изпълнителят ще обслужва общата кореспонденция на Агенция по вписванията чрез неуниверсална пощенска услуга - куриерска услуга, по Закона за пощенските услуги. Включва приемане, превозване, доставяне, връчване и - при поискване от Възложителя - осведомяване за движението на куриерските пратки.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката представлява осигуряване на една и съща по вид услуга за различни населени места в България. Услугата трябва да бъде изпълнявана по един и същи начин във всички селища на страната, поради което предметът на поръчката е неделим. Това води до невъзможност за разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 45694 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Услугата е включена в Приложение №2 "Списък на социалните услуги и други специфични услуги" към чл. 11, ал. 3 от ЗОП, код по CPV 64120000-3. Обществена поръчка за услуги по Приложение №2 от ЗОП на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 (до 500 000 лв.) може да се възложи по реда на пряко договаряне. Предметът на поръчката е част от предмет "Услуги на националната поща, куриерски услуги" по Общия терминологичен речник (ОТР), като универсални пощенски услуги предстои да се възлагат, с което прогнозната стойност на общия сбор на пощенските услуги на АВ ще надвиши сумата от 70 000 лв. по чл. 20, ал. 4 от ЗОП, съгласно която може да се възлага директно обществена поръчка. Възлагане по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП - пряко договаряне, осигурява максимална публичност и способства за постигането на добри условия за възложителя. Защитава се общественият интерес чрез контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и едновременно с това се насърчава конкуренцията.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. „ЕВРОПЪТ-2000“АД, ЕИК 115131711, адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Георги Трингов“ 6; 2. „Тип-Топ Куриер“ АД, ЕИК 121205881, адрес на управление: гр. София 1220, ул. „Майор Димитър Думбалаков“ 38 3. “Спиди“ АД, ЕИК 131371780, адрес на управление: гр. София, 1138, район Младост, ул.Самоковско шосе №2Л, Търговски център "БОИЛА" 4. „Еконт Експрес“ ООД, ЕИК 117047646, адрес на управление: гр. Русе 7000, бул. "Славянски" No 16 5. „Български пощи“ ЕАД, ЕИК 121396123, 1700 София, ул. „Акад. Стефан Младенов” №1 бл. 31 6. МИБМ ЕКСПРЕС ООД, ЕИК 131394882, гр. София, 1202, район Оборище,ул. "Струма" № 3Б

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Поръчката е със срок 24 месеца. Поканата за участие, техническите спецификации, методиката за оценка на предложенията, образците на документи и проекта на договор са достъпни на профила на купувача http://profile.registryagency.bg/

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедурата на пряко договаряне - съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.03.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Елена Николова Маркова

VIII.2) Длъжност

изпълнителен директор на Агенция по вписванията