Версия за печат

01411-2016-0001

BG-Пловдив:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115756766

BG421, Басейнова дирекция Източнобеломорски район, гр.Пловдив, бул. Янко Сакъзов № 35, За: Георги Семерджиев - Директор, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 604720, E-mail: bd_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 604721

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://earbd.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=423.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна средаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Р-ОПН-12 от 18.05.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01411-2016-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка е изготвяне на екологична оценка /ЕО/, провеждане на процедура по оценка на съвместимост с предмета и целите за опазване на защитените зони по Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ и изготвяне на оценка на съвместимост с предмета и целите за опазване на защитените зони по ЗБР /при решение на компетентния орган/ на проекта на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление на водите.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 10 от 25.07.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ДЗЗД ЕКООЦЕНКИ ПУРН 2015, ул. Михаил Тенев № 12 Бизнес център ЕВРОТУР ет 6 офис 22, България 1784, София, Тел.: 02 9744935, E-mail: admin@povvik.com, Факс: 02 9743756

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Изготвяне на екологична оценка и оценка за съвместимост на проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление на водите

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

180

ІII.7) Стойност, посочена в договора
73333 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

16.03.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
73333 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

21.03.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Георги Колев Семерджиев
VII.2)
Длъжност: Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район