Версия за печат

00267-2012-0046

BG-Пловдив:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Бояна Бояджиева - ст. юрисконсулт в дирекция ОП, България 4000, Пловдив, Тел.: 00359 32656800, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 00359 32660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://op.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 12РОП46 от 17.08.2012 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00267-2012-0046
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив", по обособени позиции.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 14ДГ74 от 30.01.2014 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG421, СИМИД АГРО ЕООД, ул. Кукленско шосе 1, България 4000, Пловдив, Тел.: 00359 32670601, E-mail: simid1000@mail.bg, Факс: 00359 32670601

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив, по обособена позиция 2- Хляб и тестени изделия

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

36

ІII.7) Стойност, посочена в договора
551533.07 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

27.02.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Продукт №2 от приложенията към догвора (Техническо и Ценово предложение); Преди промяната: "Бял хляб от брашно тип 500, в индивидуална опаковка, по БДС"; След промяната: "Хляб Бял, по Утвърден Стандарт №02/2011"; Правно основание: Чл. 43,ал.2,т.1, буква "в" от ЗОП.
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
407427.36 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

20.03.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТИТЮКОВ
VII.2)
Длъжност: ЗАМ.- КМЕТ СМДСП, ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, СЪГЛ. ЗАПОВЕД №17OA563/16.03.2017г.