Версия за печат

01158-2017-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-10-5 от дата 17.03.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход № 69, За: инж. Славчо Добрев, България 1574, София, Тел.: 02 8079999, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/183.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

КАПИТАЛНО ДРАГИРАНЕ – БАСЕЙН МЕЖДУ НОВ ИЗТОЧЕН ВЪЛНОЛОМ И ТЕРМИНАЛ БУРГАС ИЗТОК 2 (2А), МАНЕВРЕНА ЗОНА ДО Т2А

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата поръчка е с предмет „Капитално драгиране - басейн между нов източен вълнолом и Терминал Бургас Изток 2/2А/, маневрена зона до Терминал 2А”. Целта на поръчката е цялостно и дългосрочно решение на настоящите проблеми за подход и маневриране на корабите и бъдещите потребности от нови маневрените зони, съобразно инвестиционните проекти на пристанищните оператори на терминалите и пристанищата, разположени в акваторията на пристанище Бургас. Изпълнението на поръчката включва драгажни работи в западната част от общата маневрена зона на пристанищен терминал Бургас-Запад, пристанище Порт България Уест и пристанище Кораборемонтен завод - Порт Бургас, както и удълбочаване на част от маневрената зона за съществуващите корабни места на терминал Бургас - Изток-2 (Терминал 2А) и изграждане на маневрена зона за нови кейови места на терминал Бургас - Изток-2.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Изпълнението на настоящата поръчка не може да бъде разделено в обособени позиции, тъй като определените за драгиране зони са разположени в един басейн, в непосредствена близост една до друга, включително и в подходния канал, който освен това е единственият плавателен път за транспорт от всяка зона. Депонирането на драгажната маса също се извършва в едно общо депо, определено от „Басейнова дирекция за Черноморски район” – гр. Бургас. Горните обстоятелства ограничават възможносттта за едновременно извършване на драгажните работи от различни изпълнители, тъй като обуславят възникването на непосредствена заплаха за безопасността на корабоплаването. Евентуален сблъсък на плавателни средства ще осуети не само успешното изпълнение на поръчката и постигането на целения от възложителя резултат, но и ще доведе до цялостно нарушаване на дейността на пристанищата в района. На следващо място съществува опасност от откриване на взиривни вещества или боеприпаси в зоните за драгиране, което предполага вземането на специални мерки за сигурност, една от които е ограничаването на извършването на всякаква дейност в близост и по време на работите в потенциално опасните зони.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 13500000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е 13 500 000 лв., а предметът на същата включва изпълнение на специфичен вид строителни и монтажни работи, а именно - драгажни работи, поради което поръчката попада в прага по чл. 20, ал. 1, т. 3, б. "а" ЗОП. Изборът на открита процедура позволява участие на неограчен кръг лица, независимо от правната им форма, като по този начин осигурява в максимална степен провеждане на поръчката при спазване на принципите за публичност и прозрачност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.03.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ангел Борисов Забуртов

VIII.2) Длъжност

генерален директор