Версия за печат

00045-2015-0013

BG-Пловдив:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, бул. В. Априлов №15 А, За: Екатерина Манчева, Петя Динчийска, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: Екатерина Манчева, Петя Динчийска

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.onkoplov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 230 от 16.10.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00045-2015-0013
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Извършване на високоспециализирани медицински изследвания на амбулаторни и стационарни пациенти на „КОЦ -Пловдив” ЕООД по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: Извършване на ядрено-магнитен резонанс Обособена позиция №2: Алергологични и вирусологични изследвания


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 2 от 21.01.2016 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

СМДЛ - Русев 91 ЕООД, ЕИК: 202023551, ул. Симеонов век №17, ет. 1, ап. 5, България 1000, София, Тел.: 032 241772

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция № 1: Извършване на ядрено-магнитен резонанс

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
30000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

24.02.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 99.6% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
29880 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

17.03.2017 г. 


Възложител

Трите имена: проф. д-р Марианна Петрова Янева, д.м.н.
Длъжност: Управител