02851-2017-0004

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 5785опр-16 от дата 13.03.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129010157

BG411, Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи, ул. Княз Борис I №124, За: Ани Тодорова, България 1000, София, Тел.: 02 9822142, E-mail: int.82@mvr.bg, Факс: 02 9813010

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dussd.mvr.bg/default.htm.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dussd.mvr.bg/Profil_kupuvach/Proceduri_ZOP/dostavka_hromotografski_konsumativi_laboratorni_himikali.htm.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за сключване на рамково споразумение


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на хроматографски консумативи, общо лабораторни химикали (със и без сертификат за анализ), стъклария, аксесоари и консумативи".

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

"Доставка на хроматографски консумативи, общо лабораторни химикали (със и без сертификат за анализ), стъклария, аксесоари и консумативи" по 14 обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: "Химикали без сертификат за анализ"; Обособена позиция №2: "Химикали със сертификат за анализ"; Обособена позиция №3: "Сертифицирани еталони за анализ на наркотични вещества"; Обособена позиция №4: "Лабораторни съдове и аксесоари"; Обособена позиция №5: "Консумативи за газова хроматография"; Обособена позиция №6: "Консумативи за газова хроматография за апарати производство на Thermo Fisher Scientific"; Обособена позиция №7: "Консумативи за хроматография и капилярна електрофореза за апарати производство на Agilent"; Обособена позиция №8: "Консумативи за тънкослойна хроматография"; Обособена позиция №9: "Имуноаналитични тестове за урина"; Обособена позиция №10: "Консумативи за емисионен спектрален анализ"; Обособена позиция №11: "Лабораторни консумативи и аксесоари"; Обособена позиция №12: "Консумативи за серологични изследвания"; Обособена позиция №13: "Преципитационни серуми за серологични изследвания"; Обособена позиция №14: "Поликарбонатни плочки за серологични изследвания". Прогнозните количества за всяка обособена позиция са подробно описани в техническите спецификации.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 222347.83 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С изпълнението на поръчката ще се обезпечи непрекъснатост на работния процес и своевременното изпълнение на служебните задължения на служителите от структурите заявители.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

За срока на действие на рамковото споразумение Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество консумативи за три години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на първите трима кандидати.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.03.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Ралев Стоянов, съгл.зап.№5785з-1698/05.10.2016г.

VIII.2) Длъжност

Заместник-директор на ДУССД-МВР