Версия за печат

00038-2016-0065

BG-Габрово:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Кристина Лозанова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: k.lozanova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.gabrovo.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/315-.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 153 от 28.09.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2016-0065
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Указания и документацията за участие в процедурата. Предметът на настоящата процедура е Доставка на нова специализиранa техника по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на 1 брой нов багер за нуждите на ОП „Благоустрояване” гр. Габрово“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на 1 брой нов трактор за нуждите на ОЗ „Озеленяване” гр. Габрово


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 64-ОПБС-17 от 17.01.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРЪКШЪН АД, УЛ. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 454, България 1532, ГР. СОФИЯ С. КАЗИЧЕНЕ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, Тел.: 029767 100, E-mail: avtokam_ivanov@abv.bg, Факс: 029767 111

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение доставка на 1 /един/ брой нов багер – Хидромек модел HMK 102S, съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Предложението за изпълнение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които представляват неразделна част от този договор.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

30

ІII.7) Стойност, посочена в договора
124740 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

02.03.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
124740 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

09.03.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Таня Венкова Христова
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Габрово