Версия за печат

01270-2017-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер №РПД17-ДИ-05-82 от дата 06.03.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0001696327053

BG411, Столична община - район Подуяне, Столична община - район Подуяне, ул. Плакалница №51, За: Лина Грънчарова началник отдел ИИБЕ, Лилия Геринска - Гл. юрисконсулт, България 1517, София, Тел.: 02 8146161162, E-mail: raion@poduiane.info, Факс: 02 8471871

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.poduiane.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zop1.bg/organization/bid/1000236.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Поддържане на зелени площи и почистване на зелени площи в междублокови пространства на територията на Столична община – район „Подуяне“ по две обособени позиции:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Зона А - ж.к. „Суха река и ж.к. „Хаджи Димитър“ – поддържане на зелени площи и почистване на зелени площи в междублокови пространства – 545 дек. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - Зона Б – „ж.к „Левски Г“, ж.к. „Левски В“ и кв. „Левски“ - поддържане на зелени площи и почистване на зелени площи в междублокови пространства – 254 дка;

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“, следва да се разбира извършването на всяка една от посочените видове услуги подробно дадени в ценовото предложение по раздели: 1. Тревни площи – косене, затревяване, грапане; 2. Растителност – резитба, изсичане, прекопаване, разтрупване на паднали дървета с товарене, резитба на дървета без автовишка или с автовишка, отсичане на дървета с различен диаметър, изкореняване на дънери с различен диаметър с автовишка, изнасяне на отсечени дървета, храсти, клони, раздробяване на клони с машина; 3. Чистене – събиране на шума, оборки, метене, тесане на алеи, почистване на сняг ръчно; 4. Транспорт/механизация - товарене и извозване на растителни отпадъци до сметище, товарене и извозване на дървен отпадък и трупи, натоварване и извозване на камъни, бетонни отломки и други строителни отпадъци;; 5. Аварийни ситуации в почивни и празнични дни на различните видове дейности посочени в предходните точки;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 140000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условия за възлагане на обществената поръчка по реда на открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне без предварително обявление, конкурс за проект или пряко договаряне. С оглед на обстоятелството, че при предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя, както и обстоятелството, че прогнозната стойност на поръчката попада в приложното поле на чл.20, ал.2, т.2 във връзка с чл.20, ал.1, т.1 ,буква "Б" от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага чрез ,,публично състезание“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.03.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ева Михайлова Митова

VIII.2) Длъжност

Кмет на Столична община - район "Подуяне".