01262-2017-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер ПО-01 от дата 23.02.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270564

BG411, район Лозенец Столична община, бул. Васил Левски № 2, За: Борисла Костов, Виетнам 1142, София, Тел.: 02 8656672, E-mail: b.kostov@lozenets-sofia.org, Факс: 02 8656604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.lozenets-sofia.org.

Адрес на профила на купувача (URL): www.lozenets-sofia.org.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: СМР


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Изграждане и обзавеждане на обект: „Детска градина“ в УПИ II-за детска градина, кв. 35, м. “Кръстова вада“ по плана на гр. Изграждане и обзавеждане на обект: Детска градина в УПИ II за детска градина, кв. 35, м. Кръстова вада по плана на гр. София, район „Лозенец“ Столична община.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изграждане и обзавеждане на обект: Детска градина в УПИ II за детска градина, кв. 35, м. Кръстова вада по плана на гр. София, район „Лозенец“ Столична община.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е целесъобразно обществената поръчка да бъде разделена на обособени позиции. Естеството на изпълнение на поръчката и обема на строителството предмет на същата не предполагат необходимост от разделяне на обособени позиции. Горното се потвърждава от обстоятелството, че няма ясни критерии, нито практически белези и особености по които могат да бъдат оформени отделни обекти, респективно отделни обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2387500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10 дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.03.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Любомир Любомиров Дреков

VIII.2) Длъжност

кмет на район "Лозенец"