Версия за печат

00267-2017-0020

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 17 РОП 18 от дата 27.02.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: инж. Бояджиева, гл. юрк. Милкова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656447, E-mail: smsti_op@dir.bg, Факс: 032 260398

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170227bTSQ4489160.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР за повишаване на енергийната ефективност на „Езикова гимназия Пловдив“ по проект, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е упражняване на авторски надзор по време на строителството и в съответствие с чл.162 от Закона за устройство на територията, при извършване на СМР за повишаване на енергийната ефективност на „Езикова гимназия Пловдив“ (учебен корпус, ученически стол, общежитие за момчета и общежитие за момичета) по проект, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

С оглед предмета и естеството на настоящата обществена поръчка, услугата не може да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 12206.72 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.79, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП, Възложителят прилага процедура на договаряне без предварително обявление, тъй като поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, поради наличието на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост при изпълнението. Възложителят възлага обществената поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП, тъй като "Цоневски ПК“ ООД, с ЕИК 201596205 е дружеството, което е изготвило техническите инвестиционни проекти, отговарящи на изискванията за кандидатстване пред НДЕФ за обекти: 1. Езикова гимназия Пловдив - учебен корпус, 2. Ученически стол към ЕГ Пловдив, 3. Общежитие за момичета към ЕГ Пловдив и 4. Общежитие за момчета към ЕГ Пловдив, а съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ авторският надзор по време на строителството се определя чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството, съгласно разпоредбата на чл.162, ал.3 от ЗУТ. А съгласно нормата на чл. 3, ал. 1, т. 8 от ЗАПСП, обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Възлагането на тази обществена поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторските права на автора на проекта, което налага възлагането на обществената поръчка по реда на чл.79, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП чрез процедура на договаряне без предварително обявление. Съгласно сключен договор за проектиране № А-35 от 29.07.2013 год. между "Езикова гимназия Пловдив" и „Цоневски ПК“ ООД, е възложено да се изготвят технически инвестиционни проекти, отговарящи на изискванията за кандидатстване пред НДЕФ за обекти: 1. Езикова гимназия Пловдив - учебен корпус, 2. Ученически стол към ЕГ Пловдив, 3. Общежитие за момичета към ЕГ Пловдив и 4. Общежитие за момчета към ЕГ Пловдив. Проектантът е изпълнил задълженията си в срок и е изготвил проектите, които са одобрени и за които има издадени разрешения за строеж. Въз основа на така изготвените проекти за ЕГ Пловдив, община Пловдив е кандидатствала за одобрение за финансиране от Национален Доверителен Екофонд. Изпълнението на строителството касае именно тези одобрени проекти, изготвени от "Цоневски ПК" ООД. При стартиране изпълнение на строителството е необходимо упражняването на авторски надзор от проектанта по съответната част, поради което се налага провеждане на настоящата обществена поръчка, за да се сключи договор за упражняване на авторски надзор, с което ще се спазят законовите разпоредби на Закона за устройство на територията, Закона за авторското право и сродните му права и Закона за обществените поръчки. Максималният бюджет за изпълнение на настоящата поръчка е в размер до 12 206,72 лв. без включен ДДС (дванадесет хиляди двеста и шест лева и седемдесет и две стотинки). Посочената стойност е лимитна.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"ЦОНЕВСКИ ПК" ООД ЕИК 201596205 гр. Пловдив 4000 район "Централен" бул. "Княгиня Мария Луиза" № 72

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.65, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, Възложителят не прилага чл.64, ал.2 и 3 от ППЗОП и ще сключи договор с поканеното лице след влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл.67, ал.6 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.02.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Димитър Стоянов Кацарски

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет "ОСУТСИ" и Възложител съгласно Заповед № 16ОА1356/ 07.06.2016 г. на Кмета на община Пловдив