Версия за печат

00276-2016-0011

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG, Български пощи ЕАД, ул. Стефан Младенов № 1, За: А. Веселинова, България 1700, София, Тел.: 02 9493233, E-mail: a.veselinova@postbg.bg, Факс: 02 9625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/?cid=277.

I.4) Основна дейност

Пощенски услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-27-1 от 20.09.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00276-2016-0011
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на твърди горива за отопление на обекти на „Български пощи“ ЕАД, с 3 обособени позиции:Обособена позиция 2


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 246 от 28.11.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG421, ТИА ГРУП ЕООД, ул.Скопие №4, България 4000, Пловдив, Тел.: 0898 697541, E-mail: tia_group@abv.bg, Факс: 0898 697541

Интернет адрес/и:

URL: http://tiagrup.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на дърва и брикети за отопление за регион Южен централен и Югоизточен

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

28.11.2016 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
28200 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.01.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
28333.2 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

27.02.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Деян Стоянов Дънешки
VII.2)
Длъжност: Главен Изпълнителен Директор